Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De Mahdi (volgens moslims en een weerlegging op de sjiitische “Mahdi”)

De Mahdi, Imam Mahdi. Wat heeft de Profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam) over hem verteld, en hoe zit het ermee? Waarom geloven de moslims niet in de “verzonnen sjiitische Mahdi“? Wat zeggen de sjiieten over “hun” Mahdi?

 

VOLGENS DE TRADITIONELE MOSLIMS (soennieten):

De Mahdi zal aan het einde der tijden komen;hij is één van de rechtgeleide kaliefen en imams. Hij is niet de ‘Mahdi’ die door de sjiieten verwacht wordt, van wie zij beweren dat hij uit een tunnel in Samarra zal verschijnen. Wanneer zijn leven bijna ten einde is,zal Jezus neerdalen en achter hem bidden.Ze zullen elkaar helpen om de Antichrist te doden die zich in die tijd zal vertonen. Ze zullen hem kunnen doden in een stad in Palestina die Lod heet. Kort daarna zullen Gog en Magog verschijnen. (vervolg hiervan na het sjiitische gedeelte hieronder)

 

VOLGENS HET SJIISME (sjiieten):

De Mahdi is een bang en slecht wezen, die al ruim 1100 jaar lang schuilt in een tunnel in Irak. Vanuit die tunnel (sirdaab) beheert de Mahdi alles op deze wereld. Wanneer de sjiitische Mahdi tevoorschijn komt zal hij alle soennieten vervolgen en de vrouwen van de Profeet en zijn Metgezellen laten herrijzen en kruisigen. De wereld kan niet bestaan zonder deze Sjiitische Imam Mahdi, die wij (sjiieten) onze “Twaalfde Imam” noemen. Deze bewering van hen (sjiieten) is niet op realiteit of op een betrouwbare bron gebaseerd. Zij beweren dat zijn naam Mohammed ibn al-Hassan ibn al-askari is,en dat hij die tunnel op vijfjarige leeftijd binnenging. Sindsdien (ruim 1100 jaar geleden, Al-Kafi) beweren de sjiieten dat hun “Mahdi” nog leeft (en dus 1100 jaar oud is), dat hij verstopt zit omdat hij vreest voor zijn leven, en hebben zij nog tal van andere sprookjes omtrent dit figuur verzonnen.

DE SJIITISCHE MAHDI DOODT EN VERGEEFT NIET
De Qa’im (sjiitische Mahdi) zal doden en vraagt niet om vergeving, noch zal hij iemand vergeven.
(ان القائم امر ان يسير بالقتل ولا يستتيب احدا) (Al-Numani, Al-Ghaiba , p. 153 and Baqir Al-Majlisi’s Bihar Al-Anwar, Vol. 52, page 353)

Lees meer: Paradox: De Shia ‘Mahdi’ is een bloeddorstig lafaard

DE SJIITISCHE IMAM MAHDI IS NOOIT GEBOREN
De “sjiitische” Mahdi is een onbestaand figuur. De sjiieten kunnen geen enkele betrouwbare bron van hem overleveren, noch kunnen zij bewijzen dat hij werd geboren. Sterker nog: de moeder van de “Mahdi” (vrouw van de 11e imam) toonde tijdens haar leven geen enkel teken van zwangerschap. Hierdoor moeten we dus concluderen dat de sjiitische Mahdi onbestaand is. Waarom hebben de sjiieten dan dit figuur verzonnen?

De “11e Imam” van de sjiieten kon geen kinderen krijgen. De extremistische sjiieten van toen meenden echter dat het “imamaat” altijd aanwezig zou moeten zijn, maar dat kon niet worden bewerkstelligd door de 11e Imam… Hierdoor hebben slechts ENKELE sjiieten gemeend dat de 11e Imam een zoon had, genaamd Mohammed. Deze Mohammed trok al snel een tunnel in Irak in waardoor er geen “ooggetuigen” waren om zijn bestaan te bevestigen. Vele jaren later hebben de sjiitische geschiedsschrijvers gemeend dat er een vrouwelijke getuige was, wiens bestaan eveneens niet kan worden bewezen.

In een ander artikel hebben we uitgebreid gesproken over het “nut van de sjiitische Imam”. Hierin vertelden we dat, volgens ons en zelfs enkele sjiitische auteurs, de Sjiitische Twaalfde Imam (Imam Mahdi) geen enkel nut heeft. Een onzinfiguur, die “bang” is om naar buiten te treden.

SJIITISCHE IMAM MAHDI: “ITS ALL ABOUT THE MONEY”

We dienen goed te beseffen dat de Sjiitische Imam Mahdi theoretisch en feitelijk non-existant is. De enige reden waarom de Imam moet “leven onder de sjiieten” en waarom zij in hem moeten geloven, heeft te maken met geld. Veel geld. De sjiieten moeten namelijk 20% (een vijfde) van hun inkomen afstaan aan de “Mahdi”. Zij zien dit als Zakaat Khums. 20% van het inkomen… De sjiieten staan dit bedrag af aan “representatieven van de Mahdi”, oftewel mensen (“Ayatollahs”) die het geld zouden doorgeven aan deze “Mahdi”. Natuurlijk weten we allemaal dat dit pure onzin is, dat het geld zelf door de corrupte “Ayatollahs” wordt besteedt aan vastgoed, propaganda en het opzetten van de honderden satellietkanalen die de sjiieten bezitten.

IS DE “SJIITISCHE MAHDI” DE ANTICHRIST?

Over de eeuwen heen hebben sjiitische geleerden eigenschappen aan hun “Imam Mahdi” toegekend, die het figuur overeenkomsten laat hebben met de Antichrist. Dit is tevens een opvallende zaak, omdat ook de Joden dezelfde eigenschappen aan de Antichrist toeschrijven. Of de sjiitische Mahdi ook daadwerkelijk de Antichrist is…

 

 

Dus de onlogische en verzonnen sjiitische Imam Mahdi (Twaalfde Imam) bestaat niet. Hoe kijken de soennieten/mainstream moslims naar hun Imam Mahdi?

De zaak die wij hier willen bespreken,is door de hadiths van de Profeet bewezen: namelijk dat de Mahdi aan het einde der tijden zal verschijnen. Het moet de sjiieten hierbij opvallen dat de soennieten, alhamdulillah, geloven in de Mahdi die de sjiieten veel logischer in de oren moet klinken. We hopen dan ook dat de sjiieten na het lezen van dit stuk afstand doen van het sjiisme en de traditionele islaam omarmen. Want wisten de sjiieten dat de soennieten geloven dat Imam Mahdi een nakomeling zal zijn van de Ahlalbayt (familie van de Profeet)? Wisten de sjiieten dat zeer veel overleveringen van de soennieten komt van de Vierde Kalief, de metgezel Ali ibn Abi Talib? 

Ik* geloof dat hij zal verschijnen voordat Jezus, de zoon van Maryam naar beneden komt, zoals de hadiths dat aangeven. [*]

 

DE NAAM VAN DE MAHDI

De naam van de Mahdi en die van zijn vader zullen zijn als die van de Profeet (vrede zij met hem) en die van zijn vader.
Volgens ‘Abd Allah Ibn Mas’oed heeft de Boodschapper van Allah gezegd: “Het zal niet stoppen vooraleer de Arabieren de monarchie gehad hebben,met een man van mijn familie die dezelfde naam heeft als ik”. [1]

Ibn Kathier heeft gezegd: Het is Mohammed Ibn ‘Abd Allah Al-‘Alaoui Al-Faatimi”

 

HET “WACHTEN” OP DE MAHDI?

Het is van belang om te weten dat elke groep in afwachting is van de Mahdi, zelfs de joden. Maar voor hen zal dat de Daddjaal zijn die gevolgd zal worden door de joden van Isfahaan. De christenen zijn in afwachting van een Mahdi, wat duidt op de afdaling van de Messias (wederkomst van cIesa). Wij moslims twijfelen niet over de nederdaling van cIesa, de zoon van Maryam; wanneer hij het kruis zal breken, het varken zal doden, de Djizyah zal afschaffen, zal regeren volgens de Shariecah van de Islam en de afwezigheid van oorlog op dat moment.

Door de geschiedenis heen zijn er leugenaars verschenen die beweerden dat zij de Mahdi zijn. Volgens sommige geschiedschrijvers waren het er meer dan dertig die dit claimden, inclusief Toemart in Marokko en de Mahdi van Soedan.

 

IS DE MAHDI AL GEBOREN?

Wat betreft de vraag of de Mahdi op dit moment bestaat en dus al geboren is, dat is slechts een bewering die door sommige mensen is gedaan. Er is dus geen bewijs voor, het is zeer waarschijnlijk een mythe.

 

WANNEER WORDT DE MAHDI GEBOREN?

De overleveringen die verhaald zijn over de Mahdi vermelden niet waar en wanneer hij geboren zal worden. Ook dragen ze ons niet op om hem te gaan zoeken. De overleveringen zeggen echter dat Allah hem op een nacht zal voorbereiden en dat de moslims hem trouw zullen zweren als hun kalief en dat zij zich zullen verenigen achter hem. Maar Alleen Allah is op de hoogte van wanneer dit allemaal plaats zal vinden.

Hadjdjadj zei,dat hij ‘Ali hoorde zeggen: De Profeet zei: Zelfs al zou er nog maar één dag van de wereld over zijn,dan zou Allah toch nog een man sturen om de wereld met rechtvaardigheid te vullen,net zoals het met de onderdrukking en onrechtvaardigheid is gevuld.” (Ahmad) [1]

’Ali zei: De Profeet zei: De Mahdi is één van ons,van de mensen van mijn huishouden. Op een nacht zal Allah hem inspireren en hem er klaar voor maken om zijn taak succesvol uit te voeren.” (Ahmad en Ibn Madjah.) [2]

’Ali zei terwijl hij naar zijn zoon al-Hasan keek: “Deze zoon van mij is een sayyid (meester),want de Profeet heeft hem zo genoemd.Onder zijn afstammelingen zal een man zijn die naar jullie Profeet is genoemd. Hij zal in zijn gedrag op hem lijken maar niet wat uiterlijk betreft.”En toen vertelde hij hen het verslag waarin ter sprake komt dat de aarde met rechtvaardigheid gevuld zal zijn.(Aboe Dawoed.) [3]

Aboe Dawoed heeft een hoofdstuk van zijn Soenan aan het onderwerp van de Mahdi gewijd. Aan het begin van dit hoofdstuk citeerde hij de hadith van Djabir ibn Samrah,waarin de Profeet zei: ”Deze religie zal standvastig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie hebben geregeerd.” (Volgens een andere overlevering zei hij: “Deze religie zal krachtig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie geregeerd hebben.”)

(uitleg: de sjiitische oudgeleerden hebben de overlevering over de “twaalf khaliefen” gebruikt om het aantal sjiitische Imams op “twaalf” te behouden, waarvan de twaalfde dus niet bestaat. Het is een self fulfilling prophecy voor de sjiieten, om hun afwijkende stroming te onderbouwen. Echter komen zij hierin tekort, omdat de sjiitische “12 Imams” nooit de “12 khaliefen” kunnen voorstellen, aangezien alleen Imam Ali (en Imam Hassan) daadwerkelijk khaliefen waren. Dit verhaal gaat dus niet op voor de sjiieten.)

Djabir zei: “De mensen juichten en riepen Allahoe Akbar!” Toen fluisterde de Profeet iets. Ik vroeg mijn vader: ‘Wat zei hij?’ Mijn vader zei: ‘Hij zei: ze zullen allemaal van de Qoeraish afstammen.’ Een andere overlevering zegt dat toen de Profeet naar zijn huis terugkeerde. De Qoeraish naar hem toekwamen en vroegen:’Wat zal er daarna gebeuren?’ Hij zei: “Dan zullen er rampspoeden en moord zijn.”

Aboe Dawoed   overleverde een hadith van ‘Abd Allah ibn Mas’oed : De Profeet zei: “Als er slechts één dag voor de wereld was overgelaten,dan zou deze dag verlengd worden tot er een man van mijn afstammelingen of van de mensen van mijn huishouden gestuurd werd; zijn naam zal dezelfde als mijn naam zijn,en zijn vaders naam zal dezelfde zijn als mijn vaders naam.Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen,net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was.De wereld zal niet tot een einde komen tot de man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt zal regeren.” [4] ’Abd Allah zei: De Profeet zei: “Een man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt,zal de macht hebben.” (Tirmidhi)

In een andere overlevering, van Aboe Hurayrah , zei de Profeet : “Als er maar één dag in deze wereld over zou zijn,dan zou Allah hem verlengen tot hij de macht had.” [5]

Aboe Sa’id zei : De Profeet zei: “De Mahdi zal een van mijn afstammelingen zijn; hij zal een hoog voorhoofd hebben en een haakneus.Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was,en hij zal zeven jaar regeren.”(Aboe Dawoed.) [6]

Oem Salamah zei: ‘Ik hoorde de Profeet zeggen: “De Mahdi zal één van mijn afstammelingen zijn,een afstammeling van de kinderen van Fatimah.” ( AboeDawoed.) [7]

Oem Salamah overleverde, dat de Profeet gezegd heeft: “De mensen zullen beginnen verschil van mening hebben na de dood van een khalifah. Een man uit Medina zal naar Mekka vluchten.Een paar mensen uit Mekka zullen naar hem toe komen en hem tegen zijn wil eruit trekken; zij zullen trouw aan hem zweren tussen al-Roekn en al-Maqam.Een leger uit Syrië zal tegen hem ten strijde trekken,maar dat zal in de woestijn tussen Mekka en Medina verzwolgen worden.Als de mensen dat horen,zullen groepen mensen uit Syrië en Irak komen en hem trouw zweren.Dan zal er een man van de Qoeraish verschijnen, wiens moeder van Kalb komt, en hij zal een leger naar hem toesturen om hem te bevechten,en dat zal hem verslaan,dit zal bekend worden als de Slag van Kalb. Iedereen die de buit van deze slag niet ziet,zal veel missen! De Mahdi zal de weelde verdelen en over de mensen volgens de Soennah van de Profeet heersen. Dan zal hij sterven en de moslims zullen voor hem bidden. “(Aboe Dawoed.) [8]

’Ali zei: De Profeet zei: “Een man met de naam Al-Harith ibn Harith zal uit Transoxanië komen. Zijn leger zal geleid worden door een man die Mansoer heet. Hij zal de weg banen en een regering instellen van de familie van Mohammed, op dezelfde manier waarop de Qoeraish de regering ingesteld hebben van de Boodschapper van Allah. Elke gelovige zal verplicht zijn hem te steunen.” (Aboe Dawoed)

’Abd Allah ibn Al-Harith ibn Djoez’ al-Zoebaydi zei: De Profeet zei: “Er zal een volk uit het oosten verschijnen dat de weg voor de Mahdi zal vrijmaken.” (Ibn Madjah) [9]

’Abd Allah zei: “Toen wij bij de Profeet waren,kwamen er een paar jongemannen van de Banoe Hashim bij ons. Toen de Profeet hen zag,vulden zijn ogen zich met tranen en de kleur van zijn gezicht veranderde.Ik zei: ‘Wij kunnen aan uw gezicht een verandering zien,en dat maakt ons van streek.’ De Profeet zei: “Wij zijn de mensen van het huishouden voor wie Allah eerder het hiernamaals dan deze wereld heeft gekozen. De mensen van mijn huishouden zullen na mijn dood veel lijden en zij zullen vervolgd worden tot er een volk uit het oosten komt dat zwarte vlaggen draagt. Zij zullen de mensen zeggen het goede te doen,maar de mensen zullen weigeren; zij zullen vechten tot zij overwinnen en de mensen zullen doen wat hen gevraagd wordt, maar zij zullen het niet van hen accepteren tot de macht in handen komt van een man uit mijn huishouding. Dan zal de aarde met eerlijkheid gevuld worden, op dezelfde manier waarop het met onrechtvaardigheid gevuld was. Als één van jullie leeft en dit ziet, dan moet je naar hem toe gaan, zelfs al moest je over het ijs kruipen. “[10]

Deze tekst slaat op de overheersing van de Abbasiden, zoals we eerder in de tekst vermeld hebben,toen we verwezen naar het begin van hun regeringsperiode in 132 AH.Het geeft ook aan dat de Mahdi na de Abbasiden zal verschijnen en dat hij één van de Ahl al-Bayt, een afstammeling van Fatima,dochter van de Profeet zal zijn.Ook Hasan en niet Hoesain wordt in de Hadith van ‘Ali ibn Abi Talib genoemd; en Allah weet het beste. [11]

 

Thawban zei: De Profeet zei: “Drie mannen zullen gedood worden op de plaats waar jullie schat is. Ze zullen alledrie een zoon van een chalifa zijn,en geen van hen zal de schat bemachtigen.Dan zullen de zwarte vlaggen uit het oosten komen en zullen jullie op zo’n manier afslachten zoals nog nooit vertoond is.’Toen zei hij iets wat ik mij niet meer kan herinneren; daarna: “Als je hem ziet,ga naar hem toe en zweer hem trouw,zelfs als je over ijs zou moeten kruipen,want hij is de chalifa van Allah,de Mahdi.” (Ibn Madjah.) [12]

De schat waar in deze tekst naar verwezen wordt,is de schat van de Ka’aba. Tegen het einde der tijden zullen drie zonen van de chalifas vechten om hem te bemachtigen,tot de Mahdi verschijnt.Hij zal uit het oosten verschijnen, niet uit de tunnel van Samarra zoals de Shi’ah beweren; zij geloven dat hij nu in die tunnel is en zij wachten tot hij aan het einde der tijden te voorschijn zal komen.Er is in geen enkel boek of sahih-overlevering en bewijs hiervoor,het is daarom nutteloos om erin te geloven. De waarheid is dat de Mahdi, wiens komst beloofd is, aan het einde der tijden uit het oosten zal verschijnen,en de mensen zullen hem trouw zweren bij de Ka’aba, zoals sommige hadiths aangeven.

In de tijd van de Mahdi zal er vrede en voorspoed heersen, met overvloedige oogsten en weelde en sterke heersers en de Islam zal goed gevestigd zijn.

 

Aboe Sa’id zei: “Bij Allah, elke heerser die wij gehad hadden, was slechter dan degene die ervoor was, elke jaar was slechter dan het jaar ervoor was,maar ik heb de Profeet horen zeggen: “Onder jullie heersers zal er één zijn die de weelde vrijelijk uitdeelt,zonder te tellen. Een man zal naar hem toekomen en hem om geld vragen en hij zal zeggen “Neem” de man zal zijn mantel uitspreiden en de heerser zal er het geld in storten.’De Profeet spreidde de dikke mantel die hij droeg uit om te laten zien hoe de man het zou doen;daarna pakte hij hem bij de punten op en zei: “Dan zal de man hem opnemen en weggaan.” (Ahmad.) [13]

Volgens Aboe Said Al-Khoedrie heeft de Boodschapper van Allah gezegd: “De laatste mensen van mijn gemeenschap zullen de Mahdi zien.,Allah zal veel regen naar hem sturen.De aarde zal verschillende planten laten verschijnen,geld zal zonder tellen uitgedeeld worden,het vee zal zich vermenigvuldigen.De gemeenschap zal op haar hoogtepunt zijn.Hij zal zeven of acht jaar blijven.”

 

DE GEBEURTENISSEN TEN TIJDE VAN DE MAHDI

De neerdaling van Jezus Volgens Aboe Hoerayra heeft de Boodschapper van

Allah gezegd: “Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en jullie Imaam één van jullie zal zijn?” [8]

Jezus zal neerdalen op het moment van het gebed en de Mahdi zal net de gelovigen in rijen gezet hebben om het gebed te leiden.Hij zal hem vragen om zijn plaats in te nemen,maar Jezus zal zeggen: “Leid het gebed voor elkaar, want jullie gemeenschap is begenadigd.” [9]

Na de dood van de Mahdi zal Jezus gedurende veertig jaar (vijfenveertig volgens andere bronnen) regeren en hij zal een einde maken aan het geloof over het kruis.Hij zal de varkens doden,het hoofdgeld –al-djizya [10] niet meer aanvaarden en de mensen zullen een comfortabel en broederlijk leven leiden.

 

DE VERSCHIJNING VAN DE ANTICHRIST

Hij zal uit Ispahaan komen.Hij zal gevolgd worden door de hypocrieten en zij die niet de ware boodschap van Jezus en Mozes hebben gevolgd.De moslims zullen in die tijd

Constantinopel bezetten onder de leiding van de Mahdi . Ze zullen deze stad verlaten in de richting van Damascus.De Mahdi zal met Jezus deelnemen aan de strijd tegen de Antichrist.Jezus zal de Antichrist en degenen die bij hem zijn overwinnen in de stad Lod,in Palestina.

 

EEN LEGER ZAL DOOR DE WOESTIJN OPGESLOKT WORDEN

De Mahdi zal een toevluchtsoord zoeken in Mekka,een leger uit Ash-Shaam zal hem achtervolgen om hem gevangen te nemen en Allah zal de Mahdi redden en dat leger in de grond doen zinken.

Volgens Oem Salama heeft de Profeet gezegd:“Bij de dood van de kalief zal er een ruzie zijn en een man (de Mahdi) uit Medina zal uit de stad vluchten om naar Mekka te gaan.Er zullen mensen zijn die hem zullen komen zoeken en hem tegen zijn zin zullen meenemen naar de Ka’ba om hem trouw te zweren,precies tussen de hoek met de zwarte steen en de standplaats van Ibrahiem –al-maqaam.Er zal dan een leger uit Syrië gestuurd worden tegen hem,en wanneer dit in een woestijn komt die Al-Bayda’ heet en tussen Mekka en Medina ligt,zal de aarde het opslokken.De mensen zullen dat zien en deugdzame mensen uit Ash-Shaam zullen hen vervoegen,en ook groepen die uit Irak komen,en ze zullen hem trouw zweren.Dan zal er een Qoeraisjiet optreden wiens ooms langs moederszijde verwant zijn aan de Kalbestam,en hij zal tegen deze man (de Mahdi) zijn leger erop uit sturen dat zal verliezen door toedoen van zijn aanhangers.Dit is wat zal gebeuren met het leger van Kalb en wee degene die niet deelneemt aan het verdelen van de buit van Kalb.Deze man zal daadwerkelijk de buit onder de mensen verdelen en hen leiden volgens de Soennah van hun Profeet .De Islaam zal zich overal op aarde verspreiden.Die man zal zeven jaar onder de moslims blijven.Dan zal hij overlijden en de moslims zullen het begrafenisgebed over hem verrichten.” [11]

 

imam mahdi

 

Voetnoten: (sommige cijfers missen)
Ahmad,Al-Musnad;komt overeen met een hadith in Aboe Dawoed,Kitab awwal al-Mahdi.
Ahmad,Al-Musnad en Ibn Madjah,Kitab al-Fitan.
Zie ook Aboe Dawoed,Kitab al-Mahdi.
Al-Tirmidhi,in zijn hoofdstukken die over al-fitan gaan.
Aboe Dawoed Kitab al-Mahdi.
[8] Idem.
Ibn Madjah,Kitab al-Fitan,hadith 3088.
Ibn Madjah,ibid,hadith 4082.
Zie ook de hadith op p.(begin van dit hoofdstuk).
Overgeleverd door Ibn Madjah,idem hadith 4084.
Ahmad,Moesnad,3/98.

[*]De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en jullie imaam één van jullie zal zijn?”

[Rechtsgeleide hadieth bij Al-Boechaarie,Zie -Samenvatting van de sahieh van Al- Boechaarie> (p.324,hadith nr.1440).]

[*] = Dit komt niet van het aangegeven boek bij de bronvermelding.

Hadieth bij imaam Ahmad in zijn Moesnad (5/199) (hadieth nr.3573).Hij zegt dat de isnaad of overleveringsketen rechtsgeldig is.

Zie An-Nihaaya Fil-Fitan Wal-Malaahim (1/31)

Rechtsgeldige hadieth.Zie Tartieb Sahieh Al-Djaami’ As-Saghier Wa Ziyaadaatih (4/165), hadieth nr.8.),hoofdstuk over de Mahdi.

Hadieth met goede overleveringsketen.Zie Djaami’ Al-Oesoel (10/331),hadieth nr.7835).

Hadieth met goede overleveringsketen.Zie Tartieb Sahieh Al-Djaami’ As-Saghier Wa Ziyaadaatih (6/22).Bij Ibn Maadjah en Ahmad.

Hadieth bij Al-Haakim in zijn Moestadrak.Hij zegt dat hij rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslim voldaan is,maar zij vermelden hem niet.Adh-Dahabi bevestigt dat.

Hadieth bij Al-Haakim in zijn Moestadrak (4/557).Hij zegt dat de

overleveringsketen rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslim voldaan is,maar zij vermelden hem niet.Adh-Dahabi bevestigt dat.

Rechtsgeldige hadieth bij Al-Boechaarie.Zie Samenvatting van de sahieh van AlBoechaarie (p.324,hadieth nr.1440).

Rechtsgeldige hadieth bij Moeslim.Zie Samenvatting van de sahieh van Moeslim549,hadieth nr.2061.

De belasting die men in de Islamitische staat eist van de niet-Islamitische onderdanen.In ruil daarvoor kunnen ze leven in veiligheid en ondertussen hun eigen godsdienst beoefenen.

Hadieth bij Aboe Dawoed in zijn Soenan,hoofdstuk over de Mahdi.Zie Samenvatting van de Soenan van Aboe Dawoed van Al-Khattaabi (6/161),(hadieth nr.4117).

Bronen: (De tekenen voor de Dag des Oordeels, door Ibn Kathir blz. 26 t/m 32) en (De Tekenen van het Einde van de wereld blz. 104-109 Auteur: Dr. ‘Izzu-ddin Husayn ash-Shaykh)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.