Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

WAT IS DE ISLAAM?

۞

God heeft de mensen, boeken en profeten gezonden en hen over het goede en het kwade en het juiste en het foute onderricht. Dit goddelijke onderwijssysteem noemen wij godsdienst.

Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden.

Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’.

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”. (Koran Surah 5: vers 3)

De Islaam wordt ondersteund met feiten en bewijzen die on-ontkrachtbaar zijn. Hier vindt je een paar kleine voorbeelden.

Om het een en ander over de Islaam te weten te komen, vanuit een neutraal oogpunt kun je op deze link klikken.

Het Arabisch woord “Islam” betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: Deze alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een ‘Moslim’ genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.
Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie ‘Islam’, is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God;

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”.
(Heilige Koran 5:3)

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord “Islam”…

De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (v.z.m.h.), of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx.
Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes.

De religie “Islam” is de ware religie van “Allah” en als zodanig is het centrale principe van Allah’s religie ; de totale onderwerping aan Allah’s wil.

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

In de bijbel staat nergens dat God tegen het volk van Mozes v.z.m.h. of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaïsme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie Christendom is . Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus!

De naam “Christus” komt van het Griekse woord “Christos” dat ‘de gezalfde’ betekent. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel “Messias”. De naam “Jezus” aan de andere kant, is een Latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam “Esau”.
Voor de duidelijkheid, zullen we het hier maar houden op “Jezus” (vzmh).
Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte. Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Gods wil; (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse goden van de menselijke verbeeltenis. Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden;

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Wie zijn moslims?

Meer dan anderhalf miljard mensen van alle rassen, nationaliteiten en culturen over de gehele aarde zijn Moslim. Van de rijstvelden in Indonesië tot de woestijnen in het hart van Afrika; van de wolkenkrabbers in New York tot de Bedoeïenkampen in Arabië.
Slechts 18% van de Moslims woont in de Arabische wereld; een vijfde wordt gevonden in Afrika ten zuiden van de Sahara; en de grootste Moslimgemeenschap ter wereld is in Indonesië. In grote delen van Azië leven Moslims; terwijl er aanzienlijke minderheden leven in India, China, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Oost en West Europa.

 

 

Wat geloven moslims?

Moslims geloven in de Ene, Unieke, Onvergelijkbare, Genadige God. De Enige en Onderhouder van het Universum; in de Engelen die door Hem zijn geschapen; in de Profeten door wie zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden; in Gods volledige beschikking over het lot, hetzij goed of kwaad; en in het leven na de dood.
Moslims geloven dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd en dat de laatste boodschap aan de mensheid; een bevestiging van de eeuwige boodschap en een opsomming van al hetgeen wat daarvoor is gekomen, geopenbaard is aan de laatste Profeet Mohammed (vrede zij met hem) door de aartsengel Djibriel (Gabriël).

Mohammed (v.z.m.h.), de Zegel der Profeten.

Mohammed (v.z.m.h.) werd geboren in Mecca, in het jaar 570, gedurende een periode in de geschiedenis die de Europeanen de Middeleeuwen noemen. Toen hij opgroeide, werd Mohammed (v.z.m.h.) bekend om zijn waarheidlievendheid, vrijgevigheid en oprechtheid en kreeg de titel Al-Amien; de betrouwbare.
Mohammed (v.z.m.h.) had een beschouwende aard en verafschuwde de decadentie van zijn gemeenschap. Op veertigjarige leeftijd, tijdens een meditatieve terugtrekking, ontving Mohammed (v.z.m.h.) zijn eerste openbaring van God, door de aartsengel Djibriel (Gabriël). Deze openbaringen duurden 23 jaar voort en staat bekend als de Heilige Koran.
Mohammed (v.z.m.h.) begon de woorden die hij van Djibriel (Gabriël) hoorde te reciteren, en de waarheid te verkondigen die Allah s.w.t. aan hem had geopenbaard. De mensen in Mecca waren doordrenkt in onwetendheid en dwarsboomden Mohammed (v.z.m.h.) en zijn kleine groep volgelingen op alle mogelijke manieren. Deze vroege Moslims leden onder een bittere vervolging.
In 622, gelaste Allah s.w.t. de Moslimgemeenschap om te emigreren. Deze gebeurtenis, de Hidjra (migratie), toen zij uit Mecca naar de stad Medina vertrokken, ongeveer 300 kilometer naar het noorden, markeert het begin van … Islamitische jaartelling. Medina verschafte Mohammed (v.z.m.h.) en de Moslims een veilige thuishaven waar de Islam groeide. Na enkele jaren keerden de Profeet (v.z.m.h.) en zijn volgelingen terug naar Mekka, waar ze hun vijanden vergaven en Islam definitief vestigden.
Mohammed (v.z.m.h.) overleed op de leeftijd van 63 jaar en werd begraven in Medina. Ten tijde van zijn dood was het grootste gedeelte van Arabië Moslim, en binnen een eeuw breidde Islam zich uit in het westen tot aan Spanje en in het oosten zover als China.

Wat is de Edele Koran?

De Edele Koran is een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (v.z.m.h.). De Edele Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen.
Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Koran verwijzen Moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (v.z.m.h.), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.

 

Wat betekent Tawheed?

Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van iets, eenheid genoemd. Echter in de Islam betekent Tawheed:- Het geloven in Allah als de Ene en Enige God bij alles dat we doen om Hem te behagen. Bijvoorbeeld het gebed behoort alleen tot Allah gericht te worden, de aalmoezen (sadaqah en zakaat) behoren alleen voor Allah´s welbehagen gegeven te worden, en Jihad behoort alleen omwille van Allah´s religie gevochten te worden.

Het onderwerp van Tawheed kent 3 gedeelten namelijk:

  1. Tawheed Ar-Roeboebieyyah (Eenheid van heerschappij).
  2. Tawheed Al-Asma-e was-Sifaat ( Eenheid van Allah´s namen en eigenschappen).
  3. Tawheed Al-Ibadah ( Eenheid van Aanbidding).

Wat betekend Shirk?

Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk, wat betekent (in de Islamitische terminologie) dat je deelgenoten aan Allah toekent in de aanbidding tot Hem. De shirk is de meest gehate zonde is in de islam. Er zijn drie vormen van Shirk:

  1. Ash-Shirk Al-Akbar (Grote Shirk). De grootste Shirk is het op één of andere vorm van aanbidding te wijden aan iemand anders dan Allah. Allah zal dit nooit vergeven, of ook maar 1 goede daad accepteren van degene die dit doet.
  2. Ash-Shirk Al-Asghar (kleine shirk). De kleine shirk is Riyaa (het verrichten van een daad om gezien te worden).
  3. Ash-Shirk Al-Khafi (onzichtbare shirk). De onzichtbare shirk was uitgelegd door de profeet (vrede zij met hem) als volgt:De onzichtbare shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen in een donkere nacht. (Ahmed)

We adviseren jullie om naar het volgende artikel te gaan.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.