Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Het Taraweeh gebed is geen bid3ah (vernieuwing).

Bismillahi rahmani raheem. Oriëntalisten, niet-moslims en veel afgedwaalde groeperingen misleiden hun achterban wanneer zij Islamitische teksten aanhalen. Vaak laten zij de context achterwege, of veranderen zij de betekenis van de teksten.

Er is een hadith (overlevering) van de Kalief  cOmar ibnoe al-Khattaab, die voornamelijk door twee afgedwaalde sektes wordt misbruikt.

  1. De extreme soefis: De soefisten gebruiken deze overlevering om te ‘bewijzen’ dat men ook goede bid3a’ kan hebben, oftewel dat men zaken kan toevoegen aan de religie van Allah, zonder dat Allah of de Profeet (vrede zij met hem) ons dit duidelijk hebben gemaakt. “Wij weten het dus beter”, menen zij indirect. Moge Allah ons hiervan behoeden!
  2. De extreme sjiieten: Zij halen dezelfde overlevering aan, maar vallen hiermee de Kalief  cOmar ibnoe al-Khattaab aan en lasteren de moslims (soennieten) hun daden doordat ze menen dat wij innoveren in de religie. Iets wat absoluut onjuist is. Lees verder.

 

Het Tarawieh gebed

Tot hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) gedurende de maand Ramadan heeft voorgeschreven, behoort het Tarawieh gebed. Dit is een gebed dat sterk aanbevolen is gedurende deze gezegende maand. Het verdient de voorkeur om dit gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten.

Dat het Tarawieh gebed sterk aanbevolen is en niet verplicht, blijkt uit een overlevering van cAai’shah. Zij zegt – zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaari en Moeslim – dat de Profeet (vrede zij met hem) gedurende drie nachten het nachtgebed voorging. De derde of de vierde nacht ging de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen niet meer voor in het gebed. De volgende ochtend informeerde hij zijn metgezellen hierover en zei: “Jullie aanwezigheid is mij niet ontgaan, maar ik vreesde dat het gebed (Taraawieh-gebed) jullie zou worden opgelegd (verplicht) en dat het jullie teveel zou worden.Lees:

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ging in het midden van de nacht naar de moskee om te bidden en enkele mensen baden achter hem. In de ochtend spraken de mensen over wat de vorige nacht was gebeurd en een grote groep mensen verzamelden zich op de 2e nacht in de moskee en baden achter de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). De volgende dag werd er weer over gesproken en de 3e nacht was de moskee gevuld met een groot aantal mensen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) leidde weer het gebed. Op de vierde nacht was de moskee overvol en was er niet voldoende plaats voor de rest van de mensen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) kwam alleen tijdens het ochtendgebed naar de moskee, en zei nadat het gebed was verricht, de tashahoed en “Jullie aanwezigheid is mij niet ontgaan, maar ik vreesde dat het gebed (Taraawieh-gebed) jullie zou worden opgelegd (verplicht) en dat het jullie teveel zou worden.” (Boekhaarie) 

Dit alles was gedurende de maand Ramadan. Hierop volgend zijn de metgezellen deze daad blijven verrichten en heeft de moslimgemeenschap het omarmd. In een andere overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Zeker, hij die het nachtgebed (Tarawieh) samen met de imam verricht, totdat hij (de imam klaar is en) vertrekt, voor hem wordt er opgeschreven dat hij de gehele nacht in Qiyaam (vrijwillig nachtgebed) heeft doorgebracht.”

Over al-Qiyaam heeft de Profeet (vrede zij met hem) ook gezegd: “Wie Qiyaam (het vrijwilige nachtgebed) verricht in de Ramadan uit geloof (voor Allah) en rekenende (op de beloning van Allah) zullen zijn voorgaande zonden vergeven worden vergeven.”

(al-Boekhaari)

 

In de Koran lezen we (vrije vertaling):
Sta op in de nacht om de shalât te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte (van de nacht). –  De helft ervan of iets minder dan dat. – Of maak het iets langer en draag de Koran voor, nauwkeurig. – Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden. (73:2-5) 

 

Het Tarawieh gebed is dus een vaststaande Soennah en het is sterk aanbevolen om deze in zijn geheel met de imam te voltrekken.

Over het aantal gebedseenheden is echter niets terug te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en hier is dus ruimte voor interpretatie. Zo zegt Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah: “Het is toegestaan om twintig gebedseenheden te verrichten, zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Ahmad en Shaficie, of zesendertig gebedseenheden zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Maalik. Daarnaast kan hij zich ook beperken tot elf of drieëntwintig gebedseenheden. Dit alles is correct.

Nadat cOmar dit gebed deed herleven (zie stuk hieronder) , na de dood van de Profeet (vrede zij met hem), heeft hij dit verricht met twintig gebedseenheden. Daarnaast waren er andere metgezellen die meer of minder gebedseenheden hebben verricht. Er is dus geen bewijs terug te vinden dat over een minimum of maximum aantal spreekt. Zo zijn er vele imams, die voorop gaan in het gebed, en dit gebed vervolgens vliegensvlug verrichten en hierin niet tot rust komen. Dit terwijl het tot rust komen één van de fundamenten van het gebed is. Waar het dus om draait is dat je er tijdens het gebed met je hart bij bent. En dit gebeurt niet wanneer jij je haast in het gebed. Zo kan men beter tien gebedseenheden verrichten en dit perfectioneren dan dat hij twintig gebedseenheden verricht en dit afraffelt. Zo heeft Allah degenen die de Koran reciteren – zonder de betekenis ervan te kennen – berispt, zeggende:

En er zijn ongeletterde onder hen die het schrift niet kennen.”

(Soerat al-Baqarah: 78)

 

Oftewel zij reciteren het schrift zonder de betekenissen ervan te kennen. De Koran is immers nedergezonden om zijn betekenissen te begrijpen en ernaar te handelen en niet slechts om gereciteerd te worden.”

 

Er zijn veel gebedsvoorgangers die het Tarawieh gebed niet op de voorgeschreven wijze verrichten door de Koran heel vlug te reciteren en niet tot rust te komen in het gebed. Het tot rust komen behoort echter tot de fundamenten van het gebed. Men dient dus Allah te vrezen en zijn gebed te perfectioneren en niet zichzelf en degenen die achter hem bidden af te houden van de correcte wijze van het gebed.

 

Moge Allah ons alle succes doen schenken.

Door: Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (vertaald door Al-Yaqeen)

 

 

Een persoon vraagt:

Is het gezamenlijk bidden van Tarawieh een Bidcah (een religieuze innovatie), omdat dit niet gebeurde in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en de eerste die dit invoerde was cOmar ibnoe al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem)?

Antwoord:

Het idee dat het tarawieh-gebed een bidcah is, is niet correct. Wij moeten echter vragen of het überhaupt één van de soennah’s was van cOmar ibnoe al-Khattaab omdat het tarawieh-gebed niet gedaan werd in de tijd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) maar pas in de tijd van het kalifaatschap vancOmar, of was het toch van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem)?

Sommigen beweren dat het één van de soennah’s was van cOmar ibnoe al-Khattaab en zij baseren dit op het volgende; cOmar gaf Oebbay ibnoe Kacb en Tamiem ad-Daari opdracht om de mensen voor te gaan in het bidden van elf rakcaah. Toen cOmar naar buiten ging en de mensen zag bidden zei hij: “Wat een goede bidcaah (innovatie) is dit!” Dit zou erop duiden dat het tarawieh-gebed tot dan toe niet werd voorge- schreven. Deze mening is echter Dacief (zwak) en degenen die deze mening delen, slaan geen acht op de overleveringen die in Sahih al-Boechari en Sahih Moeslim zijn opgenomen. Er is namelijk overleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen drie nachten voorging in het gebed en op de derde of vierde nacht ging hij hen niet meer voor in het gebed. Hij zei: “Ik vreesde dat het(tarawieh-gebed)verplicht voor jullie zou worden gemaakt.”

(al-Boechari)

In een andere versie zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Ik vreesde dat het nachtgebed(tarawieh-gebed)voor jullie verplicht zou worden gemaakt en dat jullie hiertoe niet in staat zouden zijn (om dit na tekomen).”

(Moeslim)

Het tarawieh-gebed is dus wel degelijk onderdeel van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) gaf ook duidelijk de reden aan waarom hij stopte met het verrichten ervan, namelijkde vrees dat het een verplichting zou worden. Hij zei dus niet dat het niet was voorgeschreven. Deze angst was niet langer meer gegrond na de dood van de Profeet (vrede zij met hem), want met zijn dood stopte tevens de Openbaring en bestond dus niet langer meer de bezorgdheid dat het tarawieh-gebed zou worden verplicht. Op het moment dat deze angst niet langer meer bestond, werd het tarawieh-gebed hersteld tot de positie van Soennah.

    Sheich Ibn cOethaymien

cAa’ieshah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)iets zou laten te doen terwijl hij ervan hield, opdat de mensen hem niet zouden volgen en het (vervolgens)  verplicht zou worden gesteld voor hen.

(Boecharie)

An-Nawawi zei: “Dit geeft aan hoe vriendelijk en medelevend de Profeet (vrede zij met hem) was voor zijn Oemmah (gemeenschap).”

Het beweren dat het tarawieh-gebed geen onderdeel is van de Soennah van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) is derhalve ongefundeerd, het is juist een onderdeel van zijn Soennah. Hij liet het uit angst dat het tarawieh-gebed verplicht zou worden gemaakt voor zijn gemeenschap. Toen hij stierf, was deze angst niet meer nodig. Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) was bezig met het bestrijden van de afvalligen en daar kwam bij dat hij slechts twee jaar regeerde. Toen cOmar kalief werd en de toestand van de moslims zich stabiliseerde en zij zegenvierden, gaf hij de mensen opdracht om zich te verzamelen voor het tarawieh-gebed in de maand Ramadan, zoals de mensen dit ook deden met de Profeet (vrede zij met hem). Het enige dat cOmar deed was terug gaan naar de Soennah van de Profeet en het opnieuw laten opleven.

En Allah is de Bron van kracht.

Sheich Mohammed Salih al-Munajjid

Taraweeh gebed

Moslims staan gezamenlijk in het Taraweeh gebed.

 

 

Bronnen

http://islamqa.info/en/174154

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *