Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Hoe dienen we de sjiieten te benaderen?

Gebruik logica in plaats van een eindeloze discussie aan te gaan..

Bismillah (in de Naam van Allah). Dit artikel is ingestuurd door een ex-sjiiet die de soennieten wilt onderwijzen in het discussiëren met de sjiieten. De broeder heeft vanzelfsprekend al erg veel over zich heen laten komen, dus haal er je voordeel uit! (PS: origineel ingezonden stuk, dus de spelfouten zijn er nog niet uitgehaald)

Noot van de redactie:
We beamen de visie van de ex-sjiiet in dit artikel. We zien helaas dat de meeste soennieten zich ongepast gedragen tegenover mensen die zich “sjiiet” noemen. Men dient met wijsheid om te gaan met anderen; een sjiiet is een individu, geen theologie! Tegelijkertijd merken we op dat de sjiieten die op deze negatieve manier door soennieten worden benaderd, niet (meer) openstaan voor discussie of de dialoog en zich afsluiten ten opzichte van de soennieten.

 

 

Salaam Aleikom,

Beste lezer, indien je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, dan is het voor je aanbevolen om het gehele artikel te lezen. Ik erken dat het een lange artikel is, maar goed er zijn belangrijke punten in de introductie die ik graag met je zou willen delen.

 

Introductie:
Degenen die geïnteresseerd zijn in de discussies over islamitische onderwerpen, zullen vaak lange en veelal nutteloze discussies vinden tussen de sji’ieten en de “algemene” Moslims. (Ik gebruik liever de term “algemeen” dan soennieten, want de tweede term benadrukt sektarisme).

De kenmerken van dit soort discussies zijn als volgt te definiëren:

Ze lijken oneindig te zijn.
Op een bepaalde moment is er iemand van één van de twee kanten die met aanvallende taal spreekt, wat vaak de reden is dat discussies tot een eind worden gebracht.
De discussies gaan vaak over precies dezelfde onderwerpen, die nu en dan op vele websites worden geknipt en geplakt.

Ik denk dat ik als ex-sji’iet, die geboren is in Iran in een sji’itische familie, ondanks dat ik mijn weg heb gevonden in een latere stadium, een bijdrage kan leveren aan deze discussies.

Voordat ik uitleg wat een goede manier is om met de sji’ieten te discussiëren wil ik graag een belangrijke punt en een aantal feiten onder de aandacht brengen. Nogmaals mijn excuses voor dit lange artikel, maar ik denk dat het interessant kan zijn voor mijn broeders en zusters.

 

Het punt:
Indien we de ahadith (overleveringen) raadplegen, zien we dat de Moslims over het algemeen worden gewaarschuwd over het meedoen aan nutteloze discussies. Het is jammer om te zien hoe de moslimjongeren vaak meedoen aan lange en vaak vruchteloze discussies op het internet, wat hun waardevolle tijd verspilt. Zulke lange discussies zoals deze hebben tot resultaat dat het hart en de ziel droog en zeer materialistisch wordt. Ik denk dat de tijd van een verantwoordelijke Moslim besteed zou moeten worden aan inspanningen op effectieve zaken, zoals school, gebeden en het reciteren van de Koran. Zo zal zijn/haar hart dichterbij God komen, zal zijn/haar kennis over de Islam toenemen, zal men een goede voorbeeld zijn van een Moslim en zal men anderen helpen, genietend van het leven en de familie/vrienden. Een geweldige leven, nietwaar?

 

Nu een aantal feiten:

Na de revolutie in Iran, zijn de sji’itische geleerden zeer machtig geworden en zij hebben veel inspanningen verricht om het sji’iisme te verspreiden in de Arabische landen. Wat doen zij in Afrika? Hun aanwezigheid in Saoedie Arabië tijdens de Hadj, hun aanwezigheid in de Westerse landen en hun aanwezigheid op het internet zijn slechts onderdelen van de activiteiten waar ze aanwezig zijn en die ze verrichten. Ondanks hun vele miljarden zijn ze gefaald in hun pogingen. Vooral na de oorlog in Syrië is de moslimgemeenschap wakker geschud, en zijn de mensen afstand gaan nemen van de dictatuur in Syrie, Irak, Iran en hun overheden.
Iedere geloof heeft vaak hoofdvolgers (algemene volgers die de meerderheid vormen van een aanhang van het geloof) en sektarische volgers. Het is een simpele feit dat vaak de sektarische afscheidingen zich vaak moeten verdedigen tegen de meerderheid (de main stream volgers) en dat die main stream volgers minder behoefte hebben om de sektarische bewegingen uit te dagen. Dit resulteert in het feit dat de main stream volgers minder kennis hebben over het geloof van de sektaristen, terwijl de sektaristen veel kennis hebben over het geloof van de algemene volgers. Dit betekent dat de algemene gelovigen minder voorbereid zijn op discussies met de sektaristen en dat de sektaristen dus wel en vaak genoeg voorbereid zijn om met de main stream gelovigen de discussie aan te gaan. Bijvoorbeeld: bij de christenen hebben de mormonen sterke discussiemateriaal tegen de doorsnee christenen, terwijl de doorsnee christen vrij weinig weet van de mormonen. Dit geldt ook voor de sji’ieten: Zij zijn meer bereid de discussie aan te gaan met de doorsnee Moslim dan andersom. De sji’ieten die vaak de discussie starten  met de main stream Moslims zijn de ‘Twaalver’ sji’ieten. De vorige regel is ook bij de sji’ieten toepasbaar: Onder de Twaalvers heb je o.a. nog de volgende minderheden (subsektes): De zaidies, de ismailies, de dawoodies, de druzes, de bohras, de aghakanis, de bahaies, de nusayrie etc. Deze minderheden zijn vaak zeer voorbereid de discussie aan te gaan met de twaalf-imam sji’ieten, terwijl de twaalf-imam sji’ieten vaak geen idee hebben van het geloof van deze minderheden.
Het feit hierboven resulteert in de veronderstelling dat veel van de main stream Moslims een verkeerde idee hebben van het geloof van de sji’ieten en hun verrichtingen.
De drie bovenstaande punten leiden ons tot het 4e punt: Één van de redenen die we kunnen vinden waarom sji’ieten intensief met de algemene Moslims in discussie gaan, vooral over het internet, is dat er veel discussiemateriaal voor hen aanwezig is die ze relevant vinden als antwoord op de vragen. Die kunnen ze dan makkelijk kopiëren en plakken in een reply. Dit materiaal zijn systematisch opgeslagen in vele sji’itische sites en online boeken, zoals: Shia Encyclopedia – Tijani’s werken – Peshawars Nights – Islam.org website en overige bronnen. Laatstgenoemde website heeft zelfs voorbereide propagandagereedschap voor sji’ieten en zij worden aangespoord om die ook te gebruiken. Ze kunnen simpel een korte artikel uitprinten, het mooi vouwen als een catalogus en het achterlaten in een moskee. Vergeleken met dit veelvoorkomende fenomeen onder de sji’ieten,  hebben algemene Moslims niet zulk een goede toegang tot goed materiaal. Veel sjiieten leven in een waan door dit; zij worden van hogerhand wijsgemaakt dat de ‘rest’ het bij het verkeerde eind heeft, en dat zij, de sjiieten, het ‘juiste pad’ volgen.
De sji’ieten zijn vooral actief in discussies op Engelstalige websites. Dit komt omdat veel sji’ietische propagandaboeken vertaald zijn naar het Engels. De boeken van de algemene Moslims die goede antwoorden bieden zijn minder vaak van het Arabisch naar het Engels of Nederlands vertaald.
Sommigen van mijn broeders en zusters zullen dit punt waarschijnlijk hekelen, maar in sha Allah zullen zij zich realiseren dat mijn intentie slechts is ze te helpen: Helaas hebben de algemene mainstream Moslims tegenwoordig meningen dat ze in een fragiele positie brengt in het debat met de sji’ieten. Dit komt vooral omdat men zwart/wit denkt, en de context tijdens het bediscussiëren van ahadith (overleveringen) erbuiten laat. Wie zijn wij om met ons niveau te doen alsof wij hadith uit Sahih Bukhari en Muslim en andere Hadithboeken zomaar uit te leggen? De hadithwetenschappen zijn meer dan een hadith voorlezen; het gaat veel dieper dan dat. Vele geleerden doen er veertig of vijftig jaar over om hadith uit te leggen! Alhamdulillah de ahadith zijn bewijzen, naast de Koran want onze Koran is genoeg om het sjiisme te ontkrachten op alle vlakken, maar de ahadith worden door de shias misbruikt tegen de soennieten. Ik wil hierover het volgende vertellen, men denkt dat:

Dat men overleveringen uit de Sahih Sitta zonder exegese kunnen begrijpen, uitleggen etc..
Dat de Edele Metgezellen, moge Allah tevreden zijn over hen, onfeilbaar waren. Ieder mens kan namelijk (wereldse) fouten maken. Indien wij de Islam, de Koran en onze Profeet (Vrede en Zegeningen zijn met hem) verdedigen, worden automatisch de Metgezellen verdedigd. Zij waren het immers die de Islam hebben verspreid met de Profeet. De islam is bedoelt voor ons allemaal, de mensheid dus.
Dat de Edele Metgezellen,moge Allah tevreden zijn over hen, nooit conflicten hadden onderling. Ook hier: mensen zijn mensen, we kunnen fouten maken. Moslims geloven niet in sprookjes: we moeten reëel blijven!
Dat zondaren of moslims die fouten maken, gelijk ‘ongelovig’ zijn. Nee, dit is de Takfiri-gedachtengoed…
Een laatste punt, is dat veel mainstream moslims met sjiieten in discussie gaan over vrij irrelevante onderwerpen, zoals we hieronder kunnen lezen:

Alle onderstaande genoemde zaken zijn niet direct relevant in de discussies met de sji’ieten. Toch worden ze gebruikt:

Het samenvoegen van de gebeden, zaken betreffende de adhaan, reiniging etc.
Zaken die te maken hebben met het bezoeken van begraafplaatsen, het oproepen van de doden en dergelijke.
Het verhaal van Fadak.
Het verhaal van Omar (ra) en de pen en papier.
De veldslagen van Siffin, Jamal.
De houding van Moavieh tegenover Ali (ra).
Karbala en de martelaarschap van Hussein (ra).
Het verhaal van Ghadire Khom ( dit is relevanter dan de andere zaken, maar nog steeds ver weg van het hoofdonderwerp).
De discussies betreffende de “corruptie en incompleetheid” in de Quran.
De discussies over Boucharie en Moslim en hun collecties.
De verhalen betreffende Aisha (ra), de moeder van de gelovigen.
De verhalen betreffende Saqifah van Bani Saedeh.
Etc. etc.

Bovenstaande en vele andere zaken zijn belangrijk, maar niet direct relevant bij de sji’itische doctrine. Interessant genoeg: er zijn onder sommige matige sji’itische geleerden die een mening hebben betreffende bovenstaande zaken die erg lijkt op de mening van de Moslims die binnen de heersende stroming zitten in de Islam omdat ze binnen het sjiisme hierover tegenstrijdigheden vinden. Hoe pijnlijk het ook is om te horen: dit zijn dus vooral bijzaken. We komen zometeen bij het hoofdpunt.

Bovenstaande punten zijn de dingen waar veel materiaal over is in de sji’itische bronnen c.q. websites en sji’ieten voelen zich zeer gemakkelijk en comfortabel om dit relevante materiaal te vinden en te kopïeren/plakken in een discussie. Eigenlijk is het voor hun het herhalen van dezelfde voorschriften. Bovengenoemde zaken worden over het algemeen bewezen aan de hand van ahaadieth. De sji’ieten baseren hun argumenten op bepaalde ahaadieth en de Moslims binnen de heersende stroming in de islam baseren hun argumenten op andere hadiths. Uiteindelijk bekvechten ze welke hadith nou wel authentiek is en welke niet. Hierdoor eindigen ze nergens, omdat ten eerste: mensen hebben over het algemeen niet genoeg kennis om te verifiëren of een hadith al dan wel authentiek is of niet en zelfs als ze over die kennis wel beschikken, ze kunnen hun bewoordingen niet bewijzen met die ahadieth. Het wel of niet authenticeren van de hadith moet uit de mond komen van feilbare geleerden. Indien de woorden van de discussianten betreffende de hadith niet overeenkomen met de woorden van de feilbare geleerden betreffende dezelfde hadith, dan komt men er nog niet uit of de hadith of de interpretatie van de hadith authentiek is. Ik ga zowiezo akkoord met het feit dat sji’ieten de verhalen proberen te verdraaien en zeer onbeleefd en hard de grote sahaba aanvallen op basis van hun bijkomstige interpretatie van deze verhalen. Echter, blijft mijn standpunt dat het spreken hierover voor beide kanten nergens zal eindigen (zoals we de afgelopen 1300 jaar hebben kunnen zien).

 

Na deze lange introductie ben ik op het punt gekomen te starten over de kwestie: Hoe te discussiëren met de sjiieten.

Laten we de doctrine van de twaalfimams-sji’ieten bespreken. Dit is de doctrine dat deze stroming anders maakt dan de mainstream Moslims en van de overige sji’itische (sub)sekten:

De doctrine van de zogenaamde Imaamat: “Behalve de profeten, is er een andere groep die God heeft uitverkoren: De Imams. Dit zijn mensen die feilloos (onfeilbaar, als in:’goddelijk’) zijn en zij hebben toegang tot kennis dat ontoegankelijk is door normale mensen (nogmaals, net als ‘goden’). De wereld kan niet imamloos zijn, anders zal het worden vernietigd. Islamitisch gezien, zijn deze individuen 12 mensen tussen de nakomelingen van de Profeet (vzmh) die door niemand anders dan God zijn uitverkoren om de Moslims te leiden. Eenieder die voor een andere leider kiest buiten deze 12 imams, is misleid en is een kafir (ongelovige). De twaalfde en laatste imam is de (sjiitische) Mehdi. Hij is in leven en verbergt zichzelf, momenteel al meer dan 1200 jaar. Hij zal uit deze verberging komen wanneer God dat wil.” 

Bovenstaande is de kern van het geloof van de twaalfimams-sji’ieten. Zij zien vijf pilaren van het geloof als de fundamenten van hun geloof. Anders dus dan de mainstream moslims. Sommige sjiieten volgen 7 (andere) pilaren en sommige zelfs 10. Deze vijf zijn:

Tawheed (Eenheid van God)
Nabuwwat (Profeetschappen)
Ma’ad (Dag Des Oordeels)
Adl
Imaamat (datgene wat tussen haakjes staat in bovenstaande alinea).

Soms refereren zij ernaar op een andere wijze, namelijk bij de 5 pilaren van de Islam: Het gebed, de Zakaat, het vasten, Hadj en de Imaamat. Verder stellen zij dat laatsgenoemde pilaar de meest belangrijke is.

Dit alles geeft weer hoe belangrijk de Imaamat zijn in de sji’itische doctrine. Wanneer ik Imaamat zeg bedoel ik niet het leiderschap. Natuurlijk, leiderschap is een zeer belangrijke zaak; niet alleen voor de Moslims, maar ook voor iedere groep mensen. Met Imaamat bedoel ik specifiek bovenstaande doctrine.  (het concept van Imamaat is weer de basis van andere belangrijke sjiitische concepten, zoals Wilayat en onfeilbaarheid)

Welnu, laat me jou vertellen:

Wanneer je een sji’iet wil helpen realiseren hoe ver hij of zij is afgeweken van de islam, of waneer je een mede Moslim van de mainstream Moslims wil laten realiseren dat de sji’ieten zijn afgeweken van de islam en hij/zij zich niet door hen moet laten misleiden, dan dienen er twee vragen te worden gesteld die beiden al het werk voor je doen:

Vraag 1: Waar komt de doctrine van de Imaamat voor in de Quran?
Vraag 2: Hoe leidt de huidige Imaam de sji’ieten?

Over deze vragen vermeld ik respectievelijk het volgende:

Vraag 1: Waar komt de doctrine van de Imaamat voor in de Koran?

Dit is een zeer begrijpelijke vraag. De Koran is het boek van de leiding en de profeet Mohammad (vzmh) heeft ons duidelijk gemaakt dat wanneer wij ons verloren voelen we de Koran dienen te raadplegen en dat dit boek ons nooit zal bedriegen. Bovenstaande doctrine is geen kleine kwestie, maar het is een zeer belangrijke zaak. Het is erg belangrijk, omdat de meerderheid van de shia die dit doctrine aanhouden zeggen dat de 80% van de Moslims misleid en in werkelijkheid geen ware gelovigen zijn, omdat ze niet in de imaamat geloven. Welnu, uit welke verzen kunnen we de doctrine van de imaamat afleiden?

Vraag de shia alleen te komen met verzen en niet met additionele vertaling en hadith die de vers zouden moeten verklaren. Ook mogen ze geen persoonlijke commentaar gebruiken. Gebruik deze vraag en je zult zien hoe hopeloos hun argumenten zullen zijn.

Als deze vraag gesteld wordt aan de sji’ieten, dan zul je verschillende soorten antwoorden krijgen. (Dit is interessant, omdat bij discussies over het internet de personen niet gecoördineerd kunnen worden en dus zul je antwoorden krijgen van sji’ieten die in tegenspraak zijn met antwoorden van andere shia. Dit toont aan hoe funderingsloos deze discussies zijn.) Dit zien we ook terug bij Nederlandse sjiitische discussies waar extreme (twaalver) sjiieten elkaar non-stop tegenspreken)

Hier zijn de meest populaire antwoorden die je zult krijgen:

Er zijn ook geen verzen in de Quran die ons vertellen hoe we het gebed moeten verrichten. Sommige leringen kunnen we dus ook uit de ahaadeeth (overleveringen van de profeet (vzmh)) onttrekken en niet dus alleen uit de Quran.
Er zijn zekere verzen waarbij je ook naar de hadith moet kijken om hun ware betekenis te kennen, omdat we geadviseerd zijn om de Quran te leren van de profeet (vzmh) en de hadith is zijn manier van lesgeving.
Lange en complexe analyses van zekere verzen uit de Quran om de Imaamat te bewijzen zonder daarbij hulp te gebruiken van de ahaadeeth.
De naam van de profeet (vzmh) komt niet voor in de Bijbel, maar toch moeten de christenen geloven dat hij een profeet is.
De verzen van de Quran zijn vaak algemeen en het is geen stijl van de Quran om namen van mensen te noemen, zoals die van de imams.
De Quran zegt om de weg van de profeet (vzmh) te volgen. Er zijn overleveringen van de profeet (vzmh) die de doctrine van de imaamat bevestigen en dit zou genoeg bewijs moeten zijn voor de Moslims als ze de profeet (vzmh) willen volgen. (?!)
Er zijn geen expliciete verzen, omdat indien ze er wel waren, dan zou de Quran het risico lopen om gefabriceerd te worden.
Onder de sji’itische geleerden van vroeger was er een aantal onder hen die stellig beweerden dat de Quran veranderd is door de Sahaabah (de metgezellen van de profeet (vzmh)) en dat een aantal verzen verwijderd werden.
Enkele verzen met slechts het woordje ‘Imam’ of ‘Imamah’ worden buiten de context uitgelegd.
Waar in de Quran staat dat Moslims zelf een Khalifa moeten aanwijzen?
Laat ons de namen zien van de profeten die tussen … en … leefden en in de Quran voorkomen, indien je denkt dat alles in de Quran zou moeten worden benoemd.
Het is een beproeving, daarom wordt de Imaamat doctrine niet vermeld in de Quran.
Argumenten die sommige verzen uit de Quran volledig uit het verband worden gerukt.
De 12 imams (Imaamat) is niet het fundamentele geloof van de 12-imams sji’ieten, maar de benoeming van Ali (ra) is het fundament van het geloof.

 

Welnu, ik weet zeker dat de meesten van jullie zich realiseren dat bovenstaande antwoorden zwak zijn, maar laat mij een kanttekening plaatsen bij enkele vragen;

De 1ste loze argument van de Shia; Er zijn ook geen verzen in de Quran die ons vertellen hoe we het gebed moeten verrichten. Sommige leringen kunnen we dus ook uit de ahaadeeth (overleveringen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) trekken en niet dus alleen uit de Quran: Er is meer dan negentig maal expliciet en duidelijk verwezen naar het gebed in de Quran. In ieder van deze verzen wordt een onderdeel van het gebed besproken. Velen van deze verzen spreken over de details van het gebed, zoals de voorbereiding voor het gebed (de wassing), het reisgebed etc. Het is zeker dat met zulke duidelijke referenties van de Quran de Moslims zullen refereren naar de profeet Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem) om erachter te komen hoe het gebed verricht dient te worden. Een gelijkenis is die van de Sji’ieten die refereren naar de  Imaamat met behulp van vijf of zes verzen. Men kan deze verzen niet uit hun verband rukken en de uitleg geven, zoals de twaalfimaams-sji’ieten dat doen. De verzen kan je op geen enkele manier terug herleiden naar de Imaamat doctrine. In tegenstelling tot verzen die expliciet over het gebed gaan. De Sji’ieten noemen het geloof in de Imaamat een fundament van het geloof (Usool Uddien). Echter, het gebed betreft een tak van het geloof (Furoo’ Uddien). De Imaamat doctrine is voor de sji’ieten de meest belangrijke om zich van de Ahl al Sunnah (mainstream) Moslims af te scheiden. Indien het verschil tussen hen en de mainstream Moslims enkel het verrichten van het gebed betrof, dan zouden zij wellicht niet als een sekte buiten de oevers van mainstream Islam zijn gevallen.
De 2de loze argument van de Shia; Er zijn duidelijke verzen, maar men moet kijken naar de Hadith om deze duidelijke verzen te begrijpen. Dit omdat we geadviseerd zijn om de Quran te leren van de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem en de Hadith is de manier om van de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem lering te trekken.
Waarom hebben we alleen de Hadith nodig wanneer het aankomt op de Imaamat kwestie, terwijl het een geloofsfundament moet zijn voor iedere Moslim. Het is toch vreemd, dat Allah de Meest Verhevenen in de edele Quran de nadruk heeft gelegd op Tawheed, het verrichten van het gebed, het gaan naar de Hadj, het vasten en het voeren van Jihad en vele andere dergelijke plichten van elke Moslim. Hoe kan het zijn dat hij een geloofsfundament waarvan de shias vanuit gaan, niet wordt vermeld?  Plotseling hebben we een overlevering nodig om ons daar uitleg over te geven!? Wat een klinkklare onzin! We hebben geen overlevering nodig om vanuit de Quran te begrijpen dat een Moslim moet geloven in de Eenheid van God de Meest Verhevene (en niet in shirk/polytheisme oftewel het Imamaat) of in Zijn profeten en in het Hiernamaals. We hebben geen overlevering nodig om van de Quran te begrijpen dat Allah de Meest Verhevene engelen heeft en dat er allerlei profeten zijn gezonden. Dat wij als Moslims geloven moeten in de boeken van de Profeten en de voorbestemming. Als het op de Imaamat aankomt, is de overlevering opeens van vitaal belang om de Quran te kunnen begrijpen.
De Quran heeft geen gereedschap nodig om begrijpelijk te zijn. Er is hierin geschreven dat dit boek in begrijpelijke taal is gemaakt om hier gemakkelijk van leiding te krijgen. Het is waar dat de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem zekere verzen uit de Quran uitlegde die we in de Hadith tergvinden, maar uitleg betreft een andere begrip dan het interpreteren van deze verzen. Uitleg geven betekent het geven van details. Interpretatie houdt in dat er betekenis wordt gegeven aan datgene wat wordt geïnterpreteerd. De Quran heeft geen gereedschap nodig om betekenisvol te zijn, anders was het niet het boek van leiding. Allah de Meest Verhevene geeft ons in de Quran te kennen dat waarheid en leugen van elkaar zijn te onderscheiden en dat er duidelijke bewijzen tot ons zijn gekomen.
De 3de loze argument van de Shia; De Shia gebruikt lange en gecompliceerde analyses van zekere verzen uit de Quran om te bewijzen dat zelfs zonder gebruik te maken van de kennis uit de Hadith, de Imaamat ‘bewezen’ kan worden. Hetzelfde argument geldt hier: De Quran is geen boek van raadsels en puzzels. De Koran is duidelijk! Dit lezen we ook terug in de Koran zelf. Om maar een klein voorbeeld te noemen uit de Quran;

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {55}

Uw vrienden zijn slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed houden en de Zakaat betalen en aanbidden. (Quran 5.55)


Dit vers gebruiken de sjiieten o.a. om te bewijzen dat het Imamaat bestaat?! LACHWEKKEND! Vertel waaruit kunnen we nou de Imaamat- doctrine van deze vers uit halen. Niet dus, tenzij wij gewoonweg een andere betekenis willen verzinnen.  Zo zijn er vele ander verzen, die een totaal andere betekenis wordt gegeven. Het lijkt alsof de Shia ons bijvoorbeeld een leugen wil verkopen. Laten we een normaal voorbeeld nemen. Uiteraard levert het veel profijt als we alle verzen uit de Quran analyseren om meer daarvan te begrijpen. Weet wel, de Quran is als een oceaan. Echter, de stelling dat het fundament van onze geloof slechts vanuit de Quran kan worden afgeleid na zo een analyse, is in tegenstrijd met het juiste idee dat de Quran een boek van leiding is.
De 4de loze argument van de Shia: De naam van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem wordt niet genoemd in de bijbel, toch dienen de christenen in hem te geloven. Ik begrijp dat deze bewering niet in deze lijn past, maar omdat ik deze uitspraak heb gehoord wil ik het graag hier vermelden. Allereerst geloven we dat de Bijbel wel degelijk de naam van onze profeet, vrede en zegeningen zij met hem noemt, maar dat deze verzen zijn verwijderd (dat vertelt de Quran ons). Echter, de meest belangrijke zaak is dat van de christenen niet verwacht wordt dat ze de profeet, vrede en zegeningen zij met hem accepteren alleen omdat de Bijbel dit zegt. Zowel de christenen als iedere andere mens hebben een gloednieuwe leiding gekregen, namelijk de Quran. Het is de Quran die de christenen uitdaagt om na te denken, niet alleen hun eigen boek. Het laatste punt is dat de vergelijking niet logisch is. We vragen de sji’ieten om hun doctrine te bewijzen vanuit onze boek van leiding, wat heeft dat te maken met het bewijzen dat de profeet, vrede en zegeningen zij met hem wordt genoemd in de Bijbel?! Er zijn vele geloven die de christenen hebben die niet in de Bijbel worden genoemd, echter wij Moslims moeten iedere geloof dat niet wordt ondersteund door de Quran negeren. Aan de andere kant dient de misvatting te worden weerlegd dat wij hier niet om een bepaalde naam van een van de Imams vragen. We vragen juist bewijs te leveren van het Imaamat concept. Het concept van profeetschap is in de Bijbel goed geplaatst, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Het is echter het geval dat er, na de goede plaatsing van dit concept in het ‘heilige’ boek van de christenen, van hun wordt verwacht dat ze geloven in een andere profeet: Mohammad, vrede en zegeningen zij met hem. Het concept van de Imaamat, dat door de twaalversji’ieten wordt aangehaald als geloofsleer, wordt niet door de Bijbel naar gerefereerd, laat staan dat het daar is geplaatst. Ook vanuit dit perspectief is deze vergelijking dus niet logisch. En er zijn wel degelijk verzen in de Bijbel, waar onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem bij naam wordt genoemd.
De 5de loze argument van de Shia: De verzen in de Quran zijn meestal geschreven in algemene vorm en het is dus niet een stijl van de Quran om mensen bij naam te noemen (voorbeeld zijn de Imams). Niemand heeft om namen gevraagd. Er zijn voldoende algemene verzen, die ons een duidelijke doctrine weergeven over het concept van God, Profeten, Engelen, Boeken, Voorbestemming, gebed, etc..  Waarom is er niet een vers weergeven over de ‘Twaalver Imaamat’ doctrine. Allah zegt hier niets over in de Quran, hoe zouden wij de Shia nou op hun woorden moeten geloven. Moeten we ons verstand blokkeren en volgen als makke schapen. God ons een gezond verstand gegeven, wat we allen dienen te gebruiken.
Na dit gezegd te hebben, krijgt het volgende geval aandacht: De naam van Zaid (Ra) wordt in de Quran genoemd. (Zie Quran 33:37) Hij was een metgezel en zijn naam is gerefereerd naar een gebeurtenis dat heeft plaatsgevonden. Het is niet oneerlijk om de sji’ieten te vragen met één vers te komen dat de naam geeft van Ali (Ra) die, conform de Sji’itische geloofsleer, een grote rol speelt in de Imaamat.
De 6de loze argument van de Shia: De Quran zegt: “Volg de profeet”. Er zijn overleveringen van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem die de doctrine van de Imaamat bewijzen en dit zou voor iedere Moslim genoeg moeten zijn als hij de profeet, vrede en zegeningen zij met hem volgt.
Nogmaals, waarom moeten we alleen voor deze pilaar van het geloof de hadith raadplegen? Laten we iets testen. Pak de Quran in je handen en open een willekeurige pagina. Ik kan je garanderen dat waar je het boek ook opent, een aantal verzen over de Eenheid van God de Meest Verhevene , Profeetschap, de Dag des Oordeels, het Lot van de mensheid of over de plichten van de Moslims gaan. Welnu, hoe ver moet men gaan om een vers te vinden die (met behulp van een aantal zekere hadeeths) als de Imaamat doctrine zou kunnen worden geïnterpreteerd. Hoe komt het dat voor onze overige fundamentele geloven en zelfs voor onze plichten als Moslims de Quran direct is, maar indien het gaat over de Imaamat we de hadeeth moeten raadplegen? Dit houdt inconsistentie in en God de Meest Verhevene is veel Groter om enige inconsistentie te hebben in Zijn perfecte boek. De authentieke overlevering is er om uitleg te geven over de Quran, het is geen tweede Quran dat ons laat zien wat ons geloof is.

 

Conclusie en toevoeging:

Beste lezer. Helaas is ruim de helft van dit ingezonden stuk zoekgeraakt. Het eerste gedeelte is hierboven te lezen, en wij geloven dat dit gedeelte de lading dekt. Men discussieert vaker over bijzaken dan de hoofdzaak. De hoofdzaak binnen het sjiisme, genaamd het Imamaat, is totaal onislamitisch en de sjiitische propagandisten hebben hierom geen enkele poot om op te staan. Het moet voldoende zijn voor oprechte sjiieten om hun religie naast zich neer te leggen, indien zij daadwerkelijk het beste voor zichzelf wensen. Met welk gezond verstand kan men geloven in sjiitische geloofspunten waaronder het Imamaat, Isma (totale onfeilbaarheid/goddelijkheid), Raja (reïncarnatie) en Al-Badaa (Allah maakt fouten)?

Hierbij doen wij een oproep aan de oprechte sjiieten om het geloof dat zij van jongs af aan hebben meegekregen, af te wegen tegenover de Koran. We hopen dat zij de juiste beslissingen nemen.

 

 

Een gouden handreiking.

Een gouden handreiking.

 

 

3 Comments

  1. ماشاء الله تبارك الله

    prachtige artikel en zeee profijtelijk!!

    • “en zeer profijtelijk”

  2. Moge Allah jou belonen met het paradijs

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *