Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Iran is niet altijd het bolwerk van Shi’isme geweest.

Iran is niet altijd het bolwerk van Shi’isme geweest. Sterker nog; het feit dat Iran sterk Shi’itisch is, is pas iets van de laatste vijf eeuwen. Door de geschiedenis heen was het het land waar erg veel van onze soennitische grote ‘oelemaa vandaan kwamen, zoals imaam Moeslim, Al-Bayhaqie, Al-Haakim, At-Tabarie, Al-Fayroezabaadie en Aboe Haamid Al-Ghazaalie.

Perzische kennis

Iran was een bolwerk van kennis, tot in die mate dat zelfs veel Osmaanse ‘oelemaa naar Iran trokken om kennis op te doen. Vele eeuwen lang volgde de Perzische bevolking de madhhab van imaam Aboe Haniefah en Ash-Shaafi’ie. Het Shi’isme was een vrij zeldzaam verschijnsel. Totdat Shah Ismail I in 1500 na Chr. de macht greep in delen van Iran, en het Shi’isme met harde hand begon op te leggen aan zijn onderdanen.

Soennieten werden gezuiverd

Deze kwaadaardige Raafidie had een grote haat tegen Ahloes-Soennah, en maakte het bijvoorbeeld verplicht om Aboe Bakr, ‘Oemar en ‘Oethmaan (radiyallaahoe ‘anhoem) te vervloeken in de moskeeën. De dag waarop ‘Oemar was vermoord, riep hij uit tot nationale feestdag. Hij riep alle Rawaafidh uit omringende landen op om hidjrah te verrichten naar Iran, en haalde Shi’ietische ‘oelemaa uit Libanon en Irak naar Iran, en schonk hen stukken land en geld. ‘Oelemaa van Ahloes-Soennah daarentegen werden verbannen of ge-executeerd, en onze eeuwenoude moskeeën werden vernietigd of in beslag genomen. De Soennitiesche bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot het Shi’isme, of anders te worden afgeslacht, zoals ook eerder de Katholieken met de moslims deden in Spanje.

Met Ismail begon de Safawiyyah dynastie (Safawiden). Aanvankelijk was dit de naam van een soefi tariqa waartoe zijn familie behoorde. De tariqa maakte zo zijn ontwikkelingen mee, waaronder ook politieke inmenging, en generaties verder zou het door strijders sterk toenemen en verspreiden in de regio Iran.
Toen Ismail in de Iran regio de macht greep (en hij was toen 14 jaar) met zijn leger, zou hij zichzelf gaan zien als een verlosser, benoemde zichzelf tot Shah (meesterkoning; alheerser) en maakte de ithna ash’ariyyah (“de volgers van twaalf imams”) tot de officiële godsdienstleer in de regio. Soennitische bewegingen werden verboden en wie zich niet wilde conformeren met het ingevoerde shi’isme werd gedood. De religieuze elite die achter hem zou gaan staan werden beloond met grond en daarmee rijkdom.
De aangrenzende Ottomanen waren toen de hoeders van de soennieten. De dreiging en invasie van Shah Ismail, en met hem het oprukkende shi’isme, in het Ottomaans gebied had uiteraard veel strijd als gevolg. In Shah Ismails aanval op Baghdad werden onder zijn gezag de graven of tombes vernietigd van prominente soennitische geleerden zoals imam Abu Hanifa en de Hanbali geleerde Abdul Qadir al-Jilani (later weer herbouwd door de Ottomanen).

Allah kent alleen de uitkomsten van toekomstige gebeurtenissen. Desalniettemin is vanuit historisch perspectief veel gezegd dat als de Ottomanen de Safawiden niet hadden weten tegen te houden, het Midden-Oosten onder het gezag van de shi’iten zou komen en Allah weet beter wat de verdere gevolgen dan zouden zijn. De Safawiden regeerden zo een tweehonderd jaar en zou het fundament leggen voor Iran zoals we het kennen.

Moge Iran weer spoedig terugkeren tot de zuivere tawhied en de Soennah van Moehammed (salallaahoe ‘aleihie wa sellem).

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.