Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Su-Shi Intrafaith dialogue: De slappe hap van Su-Shi is niet te verteren

Su-Shi Intrafaith dialogue

Persoonlijk heb ik geen voorliefde voor Sushi, ongeacht de bereidingswijze of recept, tot een online platform met deze naam mijn aandacht trok. Su-Shi, zoals ze het zelf noemen, “Intrafaith Dialogue”. Een platform opgericht met een vrij helder beschreven doel, namelijk het samenbrengen van voornamelijk het Soennisme en het Sjiisme en het bevorderen van dialoog, en daarmee begrip voor elkaar. Als ik het zo lees valt er weinig op aan te merken, want waarom zou het voeren van dialoog an sich een contraproductief effect hebben?

Arjen Buitelaar: de soennieten vervloeken hoort er eenmaal bij?

Su-Shi.org is opgericht door Arjen Buitelaar (sjiiet) en Anne Dijk (“soenniet”). Beide individuen zijn echter volledig ongeschikt om zo’n initiatief te leiden. Vergeet immers niet: het zou hier gaan om een “intrareligieuze dialoog”. Geen van beide representeert namelijk respectievelijk het sjiisme en soennisme. Arjen Buitelaar is hiernaast tevens niet de geschikte persoon omdat wij (als sjiieten-ontmaskerd) de uitlatingen van sjiitische organisaties en individuen nauwlettend in de gaten houden, en dermate ernstige uitspraken van Buitelaar zijn tegengekomen dat men kan fluiten naar de objectiviteit en betrouwbaarheid van zo’n initiatief.

Hierbij merken we op dat een persoon, die zich schuldig maakt aan het verketteren (en vervloeken) van soennieten, niet de aangewezen persoon is als sjiiet om op te roepen tot verzoening. Arjen Buitelaar neemt namelijk deel aan (naar ons mening, haatdragende) sjiitische bijeenkomsten in Den Haag en Rotterdam. Deze bijeenkomsten (waarbij onder meer te zien valt dat Arjen actief meedoet) staan vaak in het teken van Ashora. Tijdens de sjiitische “Ziyaraat Ashora” en “Dua Sanamayn Quraysh” roept men op om de “volgers van de eerste en tweede (Abu Bakr en Omar), en hun dochters (Aicha en Hafsa) te vervloeken, en eenieder die hen liefheeft en volgt (alle moslims e.g. soennieten) te verketteren en tot de hel te verdoemen. Voor een van de video’s, zie deze link. (FB Ahlalbayt4iedereen, 1-11-2014, opgenomen bij Stichting Iman, Rotterdam) een tweede video waarop Arjen Buitelaar te zien is tijdens de Ziyaraat Ashora bij Stichting Iman, d.d. 2013, is verwijderd van de Facebookpagina. Stichting Iman heeft merkwaardig genoeg alle videos van voor 24 mei 2015 verwijderd.

We zullen nu een deel van de sjiitische oproep vertalen:

“vervloek de twee (Abu Bakr en Omar), in het geheim en openlijk, met een vervloeking die nooit ophoudt, ontelbaar. Zo’n klap die in de ochtend aanvangt en niet ‘snachts ophoudt. Klappen die de twee en hun helpers, ondersteuners, vrienden en zij die van hen houden (soennieten), zij die zich tot hen aangetrokken voelen en zij die hun daden accepteren..”

Taqiyyah is een sjiitisch fundament waarbij praktiserende sjiieten wordt verplicht om zich naar de buitenwereld anders voor te doen om het sjiisme te verdedigen. Men zal dus van Arjen horen dat het sjiisme “op roept tot verzoening”, maar tegelijkertijd maakt hij zich wel schuldig aan het verketteren en vervloeken van soennieten. In de toekomst zullen wij, indien daar behoefte aan is, meer beeldmaterieel vrijgeven waarop dergelijke zaken te zien zijn.

Anne Dijk: ieder islamitisch standpunt is inferieur aan mijn mening!

Anne Dijk is meerdere malen door veel islamitische instellingen en personen gewezen op haar uitspraken die in tegenstrijd zijn met de traditionele islaam. Het lijkt erop dat Anne tracht om de subsidiekranen open te houden door te stellen dat de islaam aan “vernieuwing” toe is. Sedert drie jaar geeft zij bijvoorbeeld te kennen dat het “soennisme en sjiisme” op slechts enkele kleine fiqh-kwesties van elkaar verschillen. Ook hebben we in een radio-interview (FunX) moeten aanhoren dat Anne claimt dat het sjiisme door soennieten als de “vijfde wetsschool” wordt erkend.

Helaas heeft Anne Dijk nooit inhoudelijk gereageerd op onze verzoeken om bewijzen te leveren voor haar zeer ongefundeerde uitspraken. Integendeel; eenieder die kritiek levert op haar doen (en uitspraken) wordt genegeerd of de vraagsteller wordt geblokkeerd. Hierbij merken we op dat Anne zeer afhankelijk is van haar eigen vriendenkring, met wie zij vaak de zee in gaat om verschillende initiatieven van de grond te krijgen. Vriendschap boven kwaliteit? We hopen dat Anne Dijk zal terugkomen op haar talloze incorrecte theologische uitspraken die zij (naar eigen zeggen) als “soennitisch islamoloog” heeft gedaan.

nieuwwij-interview-sushi-2

Enis Odaci: als aleviet de moslims representeren?

We hebben opgemerkt dat louter “vrienden van” er alles aan doen om hun vrienden en vriendinnen een podium te bieden. Waarom ook niet? Echter zorgt dit ervoor dat de kwalitatieve berichtgeving teniet wordt gedaan daar mensen naar voren worden geschoven omdat zij behoren tot een vriendenclubje. Het valt op dat Enis Odaci, een Turkse aleviet, niet alleen dit initiatief steunt, maar naast het vermelden van onjuistheden in het artikel op nieuwwij.nl (waar Odaci de redacteur van is) zich ook mateloos negatief uitlaat over 90% van de moslimgemeenschap (de soennieten). Enis spreekt naar eigen zeggen net als Anne vaak voor “de moslims”, maar is daar naar ons mening absoluut niet de persoon voor. Al helemaal niet omdat hij de visie van het leeuwendeel van de moslims niet deelt.

 

 

su-shi

Su-Shi.org: ondergedompeld in Taqiyyah

Het is namelijk niet de schijn van de intentie dat voor discrepanties zorgt bij Su-Shi, maar het feit juist het basisfundament van het voeren van dialoog en het komen tot een breder begrip voor elkaar in het geding is bij deze club. Dit heb ik ervaren nadat ik een artikel met de meest dubieuze frappantheden en onbetwist foute redeneringen van repliek voorzag en dit tot mijn grote verbazing werd geweerd uit dit “ultra transparante platform” dat eigenlijk volgens de makers voor dogmatische, uiterst kritische en onbegripvolle mensen met een tunnelvisie bedoeld is in eerste instantie. Ik zal mezelf for arguments sake als een dergelijke persoon framen voor het gemak. Wellicht dat mijn post niet werd gepubliceerd omdat hierin de overtuiging van de auteur volgens hem teniet werd gedaan of dat het cosmetische beeld dat van het Sjiisme wordt gepropageerd eigenlijk een andere geur en kleur heeft volgens diezelfde geleerden die als “brug” moeten dienen. Het is i.i.g. daarmee een zeer wankele brug.

Lees ook: De mythe dat het sjiisme (Ja’fari stroming) de “vijfde wetschool” is

In het artikel is bijvoorbeeld het volgende te lezen “Laten we samenkomen en met behoud van eigen identiteit de ontmoeting met elkaar aan gaan. De sluier tussen elkaars werelden weg nemen. Volgens Allamah Tabataba’i, een van de grootste sjiitische exegeten van de afgelopen eeuw, en volgens Muhammad Assad, een van de belangrijkste soennitische exegeten van de afgelopen eeuw, doet het er niet toe welke prachtige titels we onszelf toeschrijven. Waar het om gaat is dat we in God en de Laatste Dag geloven en goede daden verrichten. Dat houdt met name in een goed mens te zijn naar andere mensen, en persoonlijke ontwikkeling in je spirituele relatie met God“.

Lees ook: Turkse hulpgoederen in Libanon gekaapt door Hezbollah

Een logische vraag naar aanleiding van bovenstaande feel good fictie is het feit de mens altijd neigt naar traditie, cultuur en religieuze identiteit en of we van religiën wel zouden moeten verwachten dat deze op miraculeuze wijze bruggen moeten slaan tussen civilisaties en grote groepen geloofsgemeenschappen. Religieuze gemeenschappen hebben door de geschiedenis heen een grote rol gespeeld in oorlogen tussen verschillende religiën, en religieuzen zijn vaak gemobiliseerd om lijnrecht tegenover elkaar te staan. Zo citeert de schrijver van dit artikel dat volgens Allamah Tabaaba’i, “een van de grootste Sjiitische exegeten van de afgelopen eeuw” het niet doet welke titels we onszelf toeschrijven, maar waar het eigenlijk om gaat is het geloof in God en de Laatste Dag en het verrichten van goede daden. Het komt volgens deze geleerde neer op het zijn van een goed mens naar andere mensen toe en je persoonlijke en spirituele relatie met God. De rede dat dit soort Koek en Ei clubjes geen enkele toegevoegde waarde hebben is omdat de basis bestaat uit een schijnconstructie. Namelijk dat het Sjiisme en Soennisme behoren tot een en dezelfde religie, met “zeer kleine verschillen” in de jurisprudentie. Voor iemand die zelf claimt anderhalve decennia zichzelf begeven te hebben in deze discipline getuigt het van minachting van het vak, aangezien het voornaamste verschil tussen het Sjiisme en het Soennisme niet louter rust in het kader van jurisprudentie, maar voornamelijk in de pijlers van de credo.

Zo zegt deze grote Sjiitische exegeet van deze eeuw, Tabatabai, het volgende in zijn andere boek, Riyaad al Masaa’il:

“Het aspect van Imaan [geloof] en broederschap jegens de non-shia is in zijn geheel verworpen. Er zijn expliciete en mutawaatir [authentiek / zeer groot in aantal] overleveringen die deze claim tegenspreken, bovendien zijn er mutawaatir overleveringen van de Imams waarin zij de non-shia lasteren en vervloeken, zo ook hen erger dan Joden en Christenen en viezer dan HONDEN benoemen”(1).

Lees ook: Smakeloos in Tehran

Zodoende is het niet erkennen van het Shi’itisch concept van “Imamah” ongeloof, aangezien dit volgens het Sjiisme behoort tot de usul ad deen (fundamenten van het geloof). de fundamentleggers van het Sjiisme hebben bijvoorbeeld te kennen gegeven dat degene die de Imamah of de Wilayah van een enkele imam niet erkent, een ongelovige is dat verdient voor eeuwig in het hellevuur te verblijven (2). Zo is ook een ieder non-shi’a een bastaard (3).

De auteur noemt elders, Ayatullah Kho’i als een leidende authoriteit voor de Sjiieten in het Westen, voornamelijk dat hij de leider van de Marjah’ was en de leraar van Ayatullah Sistaani, en dit alles is zodanig verwoord:

“The works of late Grand Ayatollah Al-Khoei are relevant up to now because the influence of his works are still significant since he can be seen as the spiritual father of a considerable part of the present leading clergy; among whom is Grand Ayatollah Al-Sistani, the marja ʿ taql ī d ī with the largest following whose agency puts many efforts in reaching out to the Shiite communities in the West; Grand Ayatollah Khamenei as Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran who as well is an influential cleric with a large following; and late Grand Ayatollah Fadlallah passed down a rich collection of works that are still translated and digitalized in service to the world community”.

Ik vraag mij af, of de auteur, met ten minste anderhalf decennia aan onderzoek in al die jaren de moeite had genomen om de werken van deze twee heren zelf te bestuderen? Hetgeen deze twee grote Sjitische geleerden met tientallen miljoenen volgers wereldwijd propageren is in feite een doorn in het oog van de ambities van dit soort apologetische clubjes met “goedwillende” censuur. Mochten deze miljoenen Sjiieten daadwerkelijk deze grote geleerden en exegeten van het Sji’isme volgen, dan leren ze in feite, wellicht naast dat men goede werken dient te verrichten, ook dat alle non-Sjieten onrein zijn, honden en ongelovigen zijn. Het is daarom cruciaal om deze zaken te belichten aan de Sjiieten en de nietsvermoedende Soennieten die met elkaar toenadering en dialoog zoeken. Het niet benoemen van deze feiten maakt van een dergelijke platform meer een summier voorbeeld van indoctrinatie voor dommen, i.p.v. een “Intrafaith Dialogue” voor Soennieten en Sjiieten.

 

Enkele religieuze oordelen van deze grote Sjiitische geleerde:

Ayatullah Kho’i zegt in zijn gerenommeerd boek, Misbahul Fuqaha fi Mu’ammalaat het volgende:

“Het is een kwestie van pure logica dat er geen broederschap of vriendschap is tussen ons Shi’a en de non-Shi’a”.(4)

In hetzelfde boek vervolgt deze grote Ayatullah dat goedwillend wordt beaamd als een grote Sjiitische hervormer met miljoenen volgers:

“Het vierde aspect: De gevestigde credo van het doorlopende oordeel onder de Shi’a en hun geleerden omtrent het roddelen over de opponenten [sunni’s etc]. Hen BELEDIGEN en hen VERVLOEKEN in elke tijd en regio. Het is overgeleverd in Al Jawaahir dat de toelaatbaarheid hiervan behoort tot de Dharuriyaat [benodigdheden van het geloof].(5)

En hij zegt eveneens:

“Het eerste aspect: Reeds bevestigd in de overleveringen, duaa’s, en ziyaraat is de toelaatbaarheid van het vervloeken [La’n] van de opponenten [mukhaalifeen i.e. sunnis] en de verplichting om baraa’ah van hen te doen, hen veelvuldig te beledigen, hen beschuldigen, en hen te treffen, – gheebah [i.e. roddelen] over hen, omdat zij de mensen van innovatie en twijfel zijn (Ahl al Bid’ah wa rayb). Er is geen twijfel over hun ONGELOOF, want waarlijk zij ontkennen de Wilaayah van de imams, al was het zelfs een enkele van hen, en het geloof in de khilaafah van iemand anders dan hen, en het geloof in verworpen zaken, wat neerkomt op KUFR en ZANDAQA [Ketterij]. En de MUTAWAATIR overleveringen bevestigen het ONGELOOF van hem die de Wilaayah ontkent..”.(6)

Hetzelfde geldt voor zijn leerling, Sistaani dat zelfs het gebed achter een Soenni legitimeert met als voorwaarde dat het als schijn wordt verricht en de Shi’i zelf het gebed onafgebroken in zichzelf reciteert zonder de intentie te hebben om achter de Soenni te bidden. (7).

En deze fundamentele opvattingen hebben deze grote Sjiitische geleerden niet in de 21ste eeuw uit hun duim gezogen, maar deze opvattingen vormen de spil van de Sjiitische jurisprudentie en theologie vanaf het jaar 300 AH.

Het negeren van dit soort feiten en het verschaffen van disinformatie aan je publiek is niet een basis om een platform met goede bedoelingen te beginnen. En de vraag die een ieder zich moet stellen is, waarom zouden zulke initiatieven een nobel doel nastreven als de basis gebouwd is op een invalide methodiek?

Er leven verschillende groeperingen in Nederland, elk met een eigen mening en een eigen visie op de werkelijkheid van zijn of haar religie. We hoeven helemaal niet elkaar te overtuigen van onze gelijk of in het belang van een politiek correcte, sociaal wenselijke platform gestoeld op disinformatie proberen om “begrip” voor elkaar te hebben. We komen heel ver als we elkaar niet te lijf gaan, op een academische en transparantie wijze onze mening verkondigen en afstand nemen van het sektarische clinch waarmee Saudi Arabië en Iran religie gebruiken om de eigen politieke agenda door te voeren. Op theologisch vlak zal het Soennisme en het Sjiisme niet kunnen fuseren, en dat is ook niet nodig.

Door: Abubakr Madani (Hollandistan) Hollandistan.nl is een weblog waarop artikelen verschijnen over de actualiteiten.

 

  1. Tabataba’i, Riyaad al Masaa’il volume 8, p.68
  2. Baqir al Majlisi, Haqqul Yaqeen, p.189
  3. Kulayni, Usul al Kafi, volume 8, p.285
  4. Ayatullah Kho’i, Misbahul Fuqaha fi Mu’ammalaat, p.498
  5. Ibid, p.499
  6. Ibid, p.497
  7. Sistaani. Manaasik al Haj. geraadpleegd op 17 januari, 2016 van http://www.sistani.org/arabic/book/14/3596/

One Comment

  1. Op de su-shi pagina vroeg ik hoe het zat met de dubbele maatstaven, werd gelijk geblokkeerd. Zo ga je niet met elkaar om!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *