Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Su-Shi.org: Bittere waarheid of zoete leugen?

Door: Abu Bakr Madani, Hollandistan.nl

Een wijze zei ooit, “Niets in deze wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid en plichtsgetrouwe stupiditeit”.

Op 17 januari j.l. schreef ik over een organisatie dat religieuze fraude onder het mom van samenhorigheid, eenheid en begrip verkoopt. Het betreffende opiniestuk nam het artikel op de korrel waarin de auteur onverholen leugens gekleed als feiten aan het paraderen was.
Na de publicatie was dit de reactie van Su-Shi op facebook:

“Je bent een goed voorbeeld van iemand die negatieve berichten plaatst met exclusivistische ideeën en een verkeerde intentie. Mensen zoals jij proberen we buiten te sluiten. Succes met haatzaaien”.

Nogal een opmerkelijke reactie van een partij dat zich beschrijft met de termen als “begrip”, “constructief kritisch” en “openbreken van vooroordelen die moslims onderling hebben”. Dat moeten de doelen voorstellen van Su-Shi. Het heeft even geduurd, maar de auteur van de religieuze fraude waar zelfs Mirza Ghulam Ahmad plaatsvervangende schaamte van zou krijgen heeft gereageerd, op een nogal slordige wijze, binnen een nieuwsbrief.

Er staat in:

” Hoe gaat Su-Shi om met visies die geen van de islamitische stromingen – behalve de eigen – erkennen?
Juist het in zijn waarde laten van de eigenheid van verschillende stromingen binnen de brede noemer islam is wat de doelstellingen van Su-Shi beogen. Door en binnen Su-Shi worden geen specifieke stromingen als enige waarheid gepropageerd. Vanuit dit beginpunt passen dwingende vormen van gespreks-opeisingen ook niet binnen de huisregels van Su-Shi omdat deze niet de respectvolle en veilige omgeving bieden die nodig is voor dialoog en uitwisseling.”

 

Het artikel dat na te lezen is, heeft op geen enkele wijze hun comfortzone aangetast, noch iets gezegd over de ideologie van individuen. De kern van het gepubliceerde opiniestuk was het feit de auteur als een zwendelaar met religieuze vakjargon op zak aan het liegen was.

Vervolgens wordt er gezegd:

“4. Hoe gaat Su-Shi om met negatieve reacties die gericht worden op een enkel kernlid?
Binnen Su-Shi gaan wij uit van respect voor elkaars diversiteit, en kunnen wij het heel hartstochtelijk oneens zijn met elkaar. We voeren de dialoog altijd vanuit de basishouding van respect en vriendelijke bejegening; op de persoon-gespeelde-kritiek past daar niet bij. Su-Shi hanteert het idee van ‘publiek welzijn’ (maslaha) en daarom verkiezen wij constructieve dialoog boven polemisch debat. Het is precies de respectvolle en constructieve dialoog die wij middels onze doelstellingen willen bevorderen. Om deze reden zullen sommige reacties op social media en onze site verwijderd, geweigerd of genegeerd worden. Su-Shi deelt wel de persoonlijke overwegingen en visies van onze kernleden en ambassadeurs, omdat wij transparantie voorstaan; dit wil niet zeggen dat een persoonlijke overweging geldend is voor geheel Su-Shi. We bestaan immers uit een gekleurd gezelschap en het is niet de visie van slechts één persoon die door Su-Shi wordt uitgedragen.”

Dus we kunnen ervan uitgaan dat het feit men niet inhoudelijk wil of kan ingaan op constructieve kritiek, niet de onkunde is van één persoon, maar het falen is van alle leden.
su-shi

Voorts komt men iets tegen wat qua structuur lijkt op de leveringsvoorwaarden van een koelkast bij de Media Markt:

“7. Reageert Su-Shi op valse aantijgingen?
Wanneer de teksten van Su-Shi – of die van onze individuele leden – doelbewust op incorrecte wijze worden geparafraseerd, geciteerd of geannoteerd, of wanneer Su-Shi – of haar individuele leden – woorden worden toegedicht die wij niet hebben gebruikt, dan achten wij dat als lasterlijk (en in sommige gevallen zelfs als smaad) en nemen dat zeer kwalijk. Indien dit kan leiden tot een polemisch debat zullen wij daar niet op reageren en achten het voldoende daar in zijn algemeenheid afstand van te nemen. Su-Shi heeft niet als doelstelling de verschillen te marginaliseren, daarentegen erkennen we juist dat die er zijn en propageren een ruimte waarin het bestaansrecht daarvan wordt erkend”.

Het erkennen van verschillen en het voeren van dialoog over die verschillende overtuigingen is zoals eerder aangegeven een positieve zaak. Het misbruiken van citaten om een bepaalde stroming of ideologie een bepaalde geur en kleur te geven is daarentegen deceptie en dissimulatie. Dit is bijvoorbeeld gebleken over de citaten van Ayatullah Kho’i en Tabatabai.

Een poging om deze blunder te camoufleren was, en ik citeer:

“naar aanleiding van een publieke reactie: wanneer je een door een individueel lid gebruikt citaat van Allamah Sayyed Mohammed Hussein Tabataba’i (overleden 1402/1981) wilt weerleggen met ander werk van hem, let dan goed op de naam van de auteur en de datum van publicatie om er zeker van te zijn dat je argument klopt, en neem niet een werk van Sayyed Ali ibn al-Sayyed Mohammed Ali al-Tabataba’i (overleden 1231/1815). Dit zijn twee verschillende personen met bijna twee eeuwen tussen de overlijdensdata van beiden. Het komt vaker voor dat verschillende mensen dezelfde achternaam hebben.
Pogingen om karaktermoord te plegen op autoriteiten ongeacht islamitische stroming, religieuze of non-religieuze overtuiging dan ook veroordelen wij ten scherpste. Zeker als deze op de persoon gespeeld worden en vervolgens een hele organisatie beogen zwart te maken. Wij beoordelen mensen naar hun handelen en inzet voor een betere wereld, en niet op basis van valse vooronderstellingen. Su-Shi wenst zich af te houden van extremen”

Het werk dat in de opiniestuk werd geciteerd, hoewel van een andere Tabatabai, is van een geleerde van een groter kaliber (1). En er zit geen schaamte in het toegeven van deze incorrecte citatie. Zodoende hebben geleerden zoals Muhsin al Amin, Al Bahbahaani, Al Haa’iri hem (Muhammad Ali al Tabatabai) geprezen met de meest prijzenswaardige benamingen. Het is geen geheim dat Tabatabai, de eerste of de latere (die overigens in 1903 was geboren), beiden dezelfde credo delen als hetgeen het twaalversji’isme doceert. Een recent voorbeeld hebben we kunnen lezen van Kho’i die de non-Shi’a onrein en ongelovigen noemt. Een persoon die als een juweelstuk van het Shi’isme door de auteur wordt omschreven. Tevens zit Tafsir al Mizaan vol met referenties naar gelijkgestemden zoals Faydh al Kashaani etc.

nieuwwij-interview-sushi-2

Om nog een voorbeeld van deze frauduleuze praktijken weer te geven, een overlevering dat als zijnde authentiek is opgenomen door Muhammad Ya’qub al Kulayni, de leermeester van het twaalversji’isme en auteur van Al Kaafi.

فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عزوجل ” فخانتاهما (3) ” ما يعني بذلك إلا الفاحشة (4) وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا،

“De Imam vroeg: “Wat denk je van de woorden van Allah, de meest Majesteitelijke “zij die ontrouw waren”, “Zij behoorden aan twee Onzer rechtvaardige dienaren maar zij waren hun ontrouw” (66:10), hij (Allah) bedoelt daarmee niets anders dan Faahisha (overspel)”. De Profeet van Allah huwde die en die”. (Aisha en Hafsa).(2).

Iemand die de vrouw van de Profeet beschuldigd van overspel, wordt door deze grote exegeet, Allamah Tabatabai (1402/1981) geprezen met de volgende bewoordingen:

Thiqat al-slam Muhammad ibn Ya’qub Kulayni (d. 329/940)is the first person in Shi’ism to have separated the Shi’ite hadiths from the books called Principles (usul) and to have arranged and organized them according the headings of jurisprudence and articles of faith. (Each one of the Shi’ite scholars of hadith had assembled sayings he had collected from the Imams in a book called Asl, or Principles.) The book of Kulayni known as Kafi is divided into three parts: Principles, Branches, and Miscellaneous Articles, and contains 16,199 hadiths. It is the most trustworthy and celebrated work of hadith known in the Shi’ite world.”(3).

 

De grootmeesters zoals Qummi, en Majlisi gaan nog genuanceerden in op deze schending van de eer van de Profeet en die van 1.2 miljard moslims en de facetten van de Islaam in hun gerenommeerde boeken binnen het twaalversji’isme zoals Tafsir al Qummi en Bihaar al Anwaar. Het is veel zinvoller om over deze tweedracht te praten en juist de zaken die beladen zijn bespreekbaar te stellen i.p.v. deze te labelen als onwenselijk of extreem en het vervolgens in de doofpot te gooien.

Het is werkelijk verbazingwekkend om te lezen dat er geprobeerd wordt om dialoog en wederzijds begrip aan te wakkeren, maar tegelijkertijd de werkelijke credo wordt verzwegen om een aantal goedgelovige zieltjes aan een beter cv te helpen.

Om de methode en instrumenten van de auteur beter te begrijpen hoeft men enkel de basale toepassing van het concept “Taqiyyah” binnen het Sji’isme te raadplegen. Ayatullah Makaarim al Shiraazi, een leerling van Kho’i en Ayatullah Burujerdi (de zoon van Ayatullah Sayed Ali Tabatabai) zegt in zijn werk “Al Qawaa’d al Fiqhiyyah” het volgende:

ان غاية التقية لا تنحصر في حفظ الانفس ودفع الخطر عنها أو عن ما يتعلق بها من الاعراض والاموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغاين فيما ليس هناك دواع مهمة إلى اظهار العقيدة والدفاع عنها. كما انه قد يكون لمصالح آخر، من تبليغ الرسالة بنحو احسن

‘’Het doel van Taqiyya is niet begrensd met iemand zijn level of om kwaad van jezelf of van de familie of rijkdom af te wenden. Het kan zijn dat ‘’Taqiyyah’ gebruikt wordt om de eenheid van de Muslims te behouden als er geen noodzaak is om de echte Aqeedah (credo) te openbaren of te verdedigen. Het kan dienen voor andere doelen net zoals het verspreiden van de boodschap op een mooier manier’’ (4).

Dus in feite willen we met z’n allen de boodschap op een mooie manier verspreiden door te liegen?

Tot slot wordt beweerd:

“Het doel van Su-Shi is om desinformatie tegen te gaan, niet elkaar overtuigen van iemands gelijk. Verschillende stromingen kennen zeker hun eigen extremen. Su-Shi informeert graag over de nuance, en dat de uitspraken en handelingen van sommigen niets hoeft te zeggen over de gehele stroming of substroming.”

Deze instelling zal het beoogde doel om meer helderheid, en wellicht voor sommigen ook begrip te ontwikkelen voor de verschillende overtuigingen in zijn totaliteit negeren. Het is uitermate ironisch om te lezen dat deze club desinformatie wenst tegen te gaan terwijl het desinformatie aan het broeden is.

Een transparant dialoog op academisch niveau is alleen haalbaar als er niet met termen wordt gegooid, maar juist als er ruimte wordt gecreëerd om de pijnpunten en dogma’s van de verschillende stromingen toe te lichten. Alleen dan kan men spreken van een beter begrip van waarom men bv. elkaar aan het verketteren is, soms elkaar aan het haten is of simpelweg mis-geïnformeerd is. We zijn gewend te zeggen om de Islaam niet te beoordelen van wat een aantal mensen in de naam van de Islaam doen, maar de Islaam juist te beoordelen op diens religieuze schriften. Zodanig dient ook een overtuiging met afzonderlijke boeken en schriften benaderd te worden en niet met de heldhaftigheid van een persoon middels het bouwen van wankele bruggen die achteraf in elkaar dreigen te storten.

(1) Al Sayyid Ali al Tabatabai, geraadpleegd op 27 januari, 2016 via http://ara.al-shia.org/others/?mod=monasebat&id=391
(2) Kulayni, Usul Al Kafi, Vol.2, P. 402
(3) Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai, Shia, P.110
(4) Ayatollah Naser Makarem Shirazi, Al Qawaa’id al Fiqqiyyah’’ vol.1, P.410

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *