Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Fatima-Mushaf

koran volgens sjiisme

 

Omtrent de Edele Koran heeft het sjiisme vele valse beweringen. De moslim accepteert de gehele Openbaring! Vele sjiieten zullen zich van geen kwaad bewust zijn en niet weten wat hun ‘geloof’ over de Koran meent. Aan deze sjiieten willen wij vragen om de waarheid te omarmen; de Islam zoals die tot ons is gekomen. Het ontkennen van de Koran, en daarmee het Woord van Allah, doet je namelijk buiten de Islam treden…

 

Proloog: De Fatima-Koran? Uit een van de meest belangrijke sjiitische boeken, Al-Kafi (V.1 , p457 & V.1 p185/186) door “Kulayni”: “En wat is de Mushaf van Fatima (vrede zij met haar) ? Hij zei: “Een boek waarin hetzelfde staat als jullie Qor-aan, maar dan drie keer meer dan dit waar geen enkele letter van jullie Qor-aan in zit.” Sjiieten beweren hiermee dat de engel Gabriël Fatima net na de dood van de Profeet had bezocht, om haar verdriet te troosten. Haar man, Ali, zou de nieuwe goddelijke ‘openbaring’ in een boek hebben geschreven vanachter een sluier volgens de sjiieten dat de volgende naam kreeg: “Mushaf Fatima“. Ze menen dus dat Gabriël de woorden van Allah doorgaf aan Fatima! De inhoud van dit boek zou drie keer groter zijn dan de Edele Koran, en de informatie in de “Fatima-Koran” zou niet te vinden zijn in de Koran zelf! Het zou dus om een nieuwe Openbaring gaan, aanvullend op de Koran. Met de claim dat de inhoud van de Mushaf (Boek) een openbaring was, bevestigen de sjiieten dat het een “Koran” is, en geen hadith verzameling of iets anders. Dit omdat volgens hen de openbaring aan Fatima NA de dood van de Profeet Mohammed plaatsvond. Boven dit alles beweren de sjiieten dat “Het Fatima-Mushaf” dezelfde status heeft als de Koran bij Ahloe Assoena.

Wat staat er in de “Fatima-Koran”?: Volgens de Twaalver Sjiieten, zou  de “Fatima-Koran” alles bevatten wat het nageslacht van de dochter van de Profeet zou overkomen. Van wil van Fatima Az-Zahra tot de namen van koningen en heersers tot aan de Dag des Oordeels! Informatie over de lengte en hoogte van de Hemelen en aantal Engelen. Kortom: een soort van sjiitische Koran met geheimzinnige informatie die niet voor iedereen beschikbaar mag zijn.

Waar is de “Fatima-Koran” nu? Uiteraard wilt iedereen dit boek, dat drie keer groter zou zijn dan de Koran, bestuderen. Dit boek is echter zo “Heilig” dat het alleen van vader tot zoon kan worden overgegeven. Van Ali ging het naar Hassan, etc. etc. tot aan.. je raadt het al: de “Twaalfde” Imam, de “Mahdi” (Messias).

De sjiieten geloven dat de “Twaalfde Imam, de Mahdi” momenteel teruggetrokken is. (Voor meer dan 1200 jaar). Hij zou het boek bij zich hebben, ergens onder de grond in een grot of kuil… Tot de tijd dat de “Sjiitische Messias” naar buiten komt, zullen de meeste sjiitische geleerden de Fatima-Koran ontkennen (op camera, in openbare teksten, Taqiyyah). De sjiitische geleerden manen hun achterban aan om de “normale” Koran te lezen. Het is dan alsof zij de Fatima-Koran hebben gelezen, aldus een aantal hoge Sjiitische Geleerden.

 

 

Uitleg:

Alle lof is voor Allah.

In de boeken van de Shie’ah al-Itnay ‘Asharieyyah (Twaalver Sjiisme / Rafidha) wordt een zogenaamde “Moe-s-h’af Faatima” (de Qor-aan van Fatima) vermeld. Dit is onder andere een van de leugens en verzinsels over de religie van Allah. De Shie’ieten behoren tot de meest leugenachtige schepselen, en de meeste leugens over Allah en Zijn boodschapper is te vinden bij de Shie’ieten.

De leer en geloofsovertuiging van de moslims, die goed bekend is bij zowel de geleerde en de onwetende onder hen, is dat Allah de profeten heeft afgesloten met de komst van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), zo heeft Allah ook de Openbaring afgesloten met de neerdaling van de Qor-aan. Wie beweerd een profeet te zijn na profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is een kwakzalver en leugenaar, en wie beweerd dat er openbaringen na de Qor-aan zijn gekomen is een kwakzalver en een leugenaar.

Allah (De Verhevene zegt): “En wie is er meer onrechtvaardig dan degene die een leugen tegen Allah heeft verzonnen, of zei: “Er is aan mij geopenbaard,” terwijl er niets aan hem is geopenbaard, en wie zei: “Ik zal het gelijke laten neerdalen van wat Allah heeft laten nederdalen.” En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de Engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): “Geeft jullie zielen op! Vandaag worden jullie beloont met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheid over Allah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn Verzen hoogmoedig plachten te verwerpen.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 93).

Imaam Moeslim (2454) heeft via Enes overgeleverd dat hij zei: “Aboe Bakr zei na de dood van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tegen ‘Omar: “Laten wij  Oem Ayman gaan bezoeken zoals de boodschapper van Allah haar bezocht. Toen wij bij haar waren begon zij te huilen. Wij vroegen haar: “Waarom huil je?! Is het niet zo dat hetgeen bij Allah veel beter is voor de boodschapper van Allah?!” Ze zei: “Ik huil niet omdat ik niet weet dat hetgeen bij Allah veel beter is voor de boodschapper van Allah, maar ik huil omdat de Openbaring van uit de hemel aan zijn einde is gekomen (met de dood van de boodschapper van Allah). Zij raakten hiervan zo ontroerd dat zij (Aboe Bakr en ‘Omar) met haar begonnen te huilen.”

al-Boekhaari (2641) heeft via ‘Omar ibn Khattaab overgeleverd dat hij zei: “De mensen werden geïnspireerd door Goddelijke Openbaringen in tijdperk van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), en de Openbaringen zijn aan hun einde gekomen (met de dood van de profeet). Wij zullen jullie nou beoordelen aan de hand van wat voor ons openlijk wordt van jullie daden, wie van jullie het goede doet zullen wij beschermen en nabij brengen en wij zullen niet over zijn innerlijke gaan oordelen. Allah is Degene die rekenschap afneemt van het innerlijke bij de mens. En wie het slechte doet zullen wij geen bescherming garanderen en wij zullen hem ook niet geloven ook al zegt hij dat zijn innerlijke goed en deugdzaam is.”

Het stoppen van de Openbaringen na de dood van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is een kern van het moslimgeloof, alleen degene die tegen hun geloof ingaat en een andere weg volgt dan de moslims overtreedt hun geloofsovertuiging.

Deze leugenaars (Shie’ieten) beweren dat Allah Openbaringen heeft neergezonden tot Faatimah de dochter van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Dit is volgens hun leugenachtige bewering een Mushaf dat drie keer meer bevat dan de Edele Qor-aan….en waarin kennis is tot aan de Dag der Opstanding!!

Dit is boven valsheid, leugens en onzinnigheid dat zowel door verstand als door oren verworpen wordt. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bleef gedurende drieëntwintig jaren Openbaringen krijgen van zijn Heer, en Faatimah overleed zes maanden na de dood van haar vader. Desondanks schamen deze leugenaars zich niet om te zeggen dat er na de dood van de profeet een Qor-aan neergedaald is tot Faatimah dat driemaal de inhoud van de Qor-aan bevat wat haar vader ontving van de hemel in drieëntwintig jaar!

Een van deze vermeende leugenachtige verhaal gaat als volgt: “.. Toen Allah de ziel van Zijn gezant tot zich nam, ging ‘Ali bij Faatimah binnen terwijl zij getroffen werd door enorm verdriet en leed waarvan de omvang alleen gekend wordt door Allah. Allah zond naar haar een engel die haar geruststelde. Zij ging haar verdriet klagen bij de leider van de gelovigen (‘Ali) en hij zei tegen haar: “Wanneer je een ingeving bemerkt en een stem hoort bericht mij dan hierover.” Zij berichte hem hierover en de leider van de gelovigen begon alles op te schrijven van wat hij van Faatimah hoorde totdat het een Mushaf werd, maar het is niet iets waarin H’alaal en H’araam staan, maar het bevat kennis van wat er zal zijn.” “Zie hun boeken “Oesoel al-Kaafie” (1/240), “Bih’aar al-Anwaar (26/44)”, en “Basaa-ier ad-Daradjaat” (blz. 43).

In hun boek “al-Kaafie(die zij beschouwen zoals Sahieh al-Boekhaari bij de Ahloe Soennah) is het volgende gekomen via Aboe Boesayr via Aboe ‘Abdullah die zei: “…en wij beschikken over een boek , de Mushaf van Fatima.” Ik zei: “En wat is de Mushaf van Fatima (vrede zij met haar) ? Hij zei: “Een boek waarin hetzelfde staat als jullie Qor-aan, maar dan drie keer meer dan dit waar geen enkele letter van jullie Qor-aan in zit.”

In sommige valse en leugenachtige verslagen die een beschrijving geeft van deze Mushaf is het volgende gekomen: “..En dit boek bevat berichtgevingen van wat er zal zijn tot aan de Dag der Opstanding, en het nieuws van de hemel, en het aantal van de hemelen en de engelen die erin leven en ga zo maar door, en het aantal van alle Gods scheppingen van zowel de profeten als degenen waarnaar zij gezonden zijn,  en hun namen en de namen van hen die tot hen gezonden zijn, en de namen van degenen die gelogen hebben en degenen die de profeetschap aanvaard hebben, en de namen van Gods schepping van de gelovigen en ongelovigen, en de kenmerken van eenieder die geloochend heeft, de kenmerken van de eerst eeuwen en hun verhalen, en de tirannen en de duur van hun koningschap en heerschappij, en de namen van de imams en wat zij bezitten één voor één …. in dit boek zijn ook de namen van alles van wat God geschapen heeft en hun tijd, de beschrijvingen van het Paradijs en het aantal van degenen die haar zullen betreden, en ook het aantal van degenen die het Vuur binnen zullen treden, en de namen van zowel de Paradijsbewoners als de Helbewoners. In dit boek is ook de kennis van de Qor-aan zoals deze is neergedaald, en de kennis van de Indjiel zoals deze is neergedaald, de kennis over de Zaaboor, en het aantal van alle bomen in alle landen.”  “Zie hun boek “Dalaa-iel al-Iemaamah” (blz. 27-28).

Het is genoeg in de verduidelijking van dit geheel van wat wij hebben genoemd van het tot een einde komen van de Openbaring na de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), en dit is een zaak dat bekend is in de religie waarover een consensus bestaat. 

Imaam al-Boekhaarie 6755) en Moslim (1370) hebben van Ibraahiem at-Taymi, via zijn vader overgeleverd dat hij zei:  “Ali zei: “Wij hebben geen andere boek dat wij lezen behalve de Qor-aan en deze Sahiefah.” Hij haalde deze Sah’iefah tevoorschijn en er bevonden zich sommige zaken van “al-Djoeroeh’aat” (Djoeroeh’aat= een (rechtvaardige) vergelding voor wonden) daarna zei hij: “Er is ook vermeld dat al-Medinah onschendbaar is tussen de bergen al-Gheyr tot Tahwr, op wie een innovatie hierin introduceert of een degene die een innovatie volgt in bescherming neemt, is de vloek van Allah, Zijn engelen, en alle mensen. Allah aanvaardt van hem noch Sarfan walaa ‘Adlan op Dag der Opstanding.” (Er is het volgende gezegd over deze twee woorden: Sarfan heeft de betekenis van berouw en ‘Adlan het vrijkopen van de eigen ziel dat deze niet bestraft wordt. Er is ook gezegd: Sarfan is Naafilah (vrijwillige daden) en ‘Adlan zijn de verplichte daden). Zie: “De oorsprong van de leer van de Shie’ah de Itnhay ‘Asharieyah” (2/595 tot 602).

 

 

Conclusie: Wij drukken de ‘normale’ en onwetende sjiieten op het hart om bij zichzelf na te denken. Het is goed mogelijk dat alledaagse sjiieten niets hebben meegekregen van dit mysterieuze boek; sjiitische geleerden zullen er zonder twijfel terughoudend mee zijn wanneer ze vragen van de sjiieten krijgen.

Een moslim dient te geloven in de Edele Koran. Zoals we hebben kunnen lezen, geloven de ‘sjiitische’ geleerden en “Ayatollahs” dat de Fatima – Koran bestaat, nog erger; Al-Kafi (één van de boeken waarin de sjiitische overlevering omtrent de Fatima-Koran in staat) is verreweg het meest belangrijke boek voor “Overleveringen” voor sjiieten. Wie Al-Kafi ontkent, ontkent het sjiisme.

Deze beschuldigingen jegens Fatima en Ali  (Radia Allahu 3anhum) zijn onjuist. De Ahlalbayt hebben NIETS te maken met dit soort laster. Fatima heeft geen “Fatima-Mushaf”; het bestaat niet. Ali en Fatima zijn gelasterd op de wijze waarop Jezus (vrede zij met hem) door de Christenen is vergoddelijkt! Dit zijn leugens die door de extremistische sjiitische top-geleerden zijn verspreid.

Het gaat zelfs zo ver, dat sjiitische geleerden (en hedendaagse sjiitische websites) het volgende zeggen: “Het is verrassend om te zien dat moslims (sjiieten) geloven dat Gabriël Maria bezocht, maar niet dat Gabriël Fatima bezocht; Fatima is de koningin van de vrouwen in het Paradijs!”

Middels bedrog en loze emoties willen de sjiitische geleerden hun onderdanen ‘in trance’ houden door leugens over de Ahlalbayt te verspreiden. Ze misbruiken hiervoor de Leden van het Huis (Ahlalbayt), De Koran en de Islam.

Moslims geloven in de compleetheid van de Edele Koran. Alle moslimgeleerden (soennieten) en andere moslims zijn het unaniem eens dat de Koran compleet en het Laatste Boek is.

 

 

Bronnen:

 • “Gedetailleerdheid  in het  antwoord op vermoedens van de vijanden van de Islaam” (12/189).
 • “Encyclopedie van de godsdiensten, sekten en hedendaagse partijen.”(24/1).
 • “En de rol van de ‘Madjoes’ onthult zich “ (blz. 63-64).
 • “Oesoel al-Kaafie” (1/240)
 • Al-Kafi (V.1 , p457 & 1/527 & 1-185/186)
 • “Al-wafi” Al-feidh Al-Kachani. I 2/72
 • “Bih’aar al-Anwaar (26/44)”
 • “Basaa-ier ad-Daradjaat” (blz. 43)
 • “De oorsprong van de leer van de Shie’ah de Itnhay ‘Asharieyah” (2/595 tot 602)
 • “Dalaa-iel al-Iemaamah” (blz. 27-28).
 • De Edele Koran
 • De Shi3a Webs
 • Chiite.fr

Moge Allah subhanahu wa ta3ala alle Sjiieten leiden naar het Juiste pad, het Pad van de ware, bewijsbare Islam, de Profeet Mohammed, zijn Edele Metgezellen en Ahlalbayt.  En Allah weet het beste.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.