Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Surah Al Wilayah en Surah An Nurayn

koran volgens sjiisme

 

Daar de Tahreef ul-Koran door veel sjiieten wordt geaccepteerd, zijn we aangekomen bij de “Surayn” (verzen). Een aantal sjiitische geleerden geloven dat er nog extra “Koranverzen” zijn.  We moeten erbij zeggen dat niet alle sjiieten hierin geloven. Tevens geloven sommige niet-sjiieten dat de 2 “Koranverzen” verzonnen zijn door leden van het Zoroastrisme (Perzische religie), om zo het sjiisme in een kwaad daglicht te zetten.

 

Het gaat om twee “Koranverzen”. In de vroege tijd (na de dood van de Profeet) meenden sjiieten dat soennieten een aantal Koranverzen achterhielden, die het Khalifaatschap van Ali na de Profeet zouden bevestigen. Vele jaren later, rond het jaar 1650 (1060h) verscheen er in India een boek: “Dabistan-i Madhahib”. In dit Perzische boek zijn de twee extra verzen te zien.

Surat al-Nurayn (Arabisch: سورة النورين‎), oftewel “Hoofdstuk: De Twee Lichten

Surat al-wilaya (Arabisch: سورة الولاية‎), oftewel “Hoofdstuk Autoriteit

Vermeldenswaardig is ook dat ze (sommige sjiitische geleerden) geloven in twee versies van de Koran: een befaamde versie en een geheime versie en laatst vernoemde bevat een soera meer namelijk Al-wilâya. Ze beweren ook dat de volgende verzen zijn achtergehouden namelijk: {en we hebben Ali als uw schoonzoon uitverkoren} uit soera 94 (Sharh, Alam Nasha7″) en zij zijn niet beschaamd over dergelijke beweringen, hoewel ze weten dat deze soera Mekkaanse is en Ali was destijds nog geen schoonzoon van de Profeet (Vrede zij met hem). De Koran kent twee perioden van zijn openbaring; de eerste periode is voor de migratie van Mekka naar Medina en deze periode heet de Mekkaanse periode (Makki) en de tweede periode na de migratie en die noemen we Medinaanse periode (Midani).

Nurain

“Surah Nurayn”

 

Wilaya

“Sura Wilayah”

De zogenaamde soerat “Wilayah” (trouw)
Een Citaat uit het boek ”Fasl Alchitâb”:

O jullie die geloven! Geloof in de twee lichten, die ik heb neergezonden en jullie moeten mijn tekenen voordragen en waarschuwen tegen een vreselijk dag. Twee lichten een is van de andere en ik ben de Alhorende, Alwetende.

En degenen die trouw zijn t.o.v. zijn tekenen en t.o.v. zijn boodschapper loyaal zijn, voor hen zijn tuinen van gelukzaligheid.

En degenen die ongelovig zijn geworden nadat ze gelovig waren omdat ze hun verbonden schonden en wat de boodschapper hen heeft belooft, zij zullen in de hel belanden.

Ze hebben hun ziel onrecht aangedaan en ongehoorzamen onze boodschapper, zij zullen kokend water krijgen als drank.

Voorwaar, Allah is degene die de hemelen en aarde heeft verlicht met wat hij wilde. Hij koos uit de engelen en maakte gelovigen die deel uit maken van Zijn schepping, Allah doet wat Hij wil er is geen aanbidder uitgezonderd Allah, Hij is de meest Barmhartige, de Genadevolle.

Degenen die hen zijn voorgegaan hebben onze boodschapper bedrogen en Wij bestraffen de bedriegers omwille van hun bedrog. Voorwaar mijn aanpak is een harde en pijnlijke aanpak.

Voorwaar Allah vernietigde ‘Ad en Thamoed vanwege hun wandaden, en maakte daardoor een herinnering voor jullie zodanig dat jullie kunnen geloven.

En farao om reden van zijn tirannie t.o.v. Mozes en zijn broer Harun (Aaron) hebben Wij hem doen verdrinken, hij en zijn aanhangers, opdat het een teken wordt maar velen onder jullie zijn ongelovigen.

Voorwaar, Hij zal hen samenbrengen op de dag der opstanding en zij zullen geen antwoord hebben wanneer ze ondervraagd worden.

Waarlijk de hel is haar toevlucht en Allah is Alwetende, de Alwijze.

O boodschapper, verkondig mijn waarschuwing opdat ze het later zouden erkennen.

Degenen die zich van Mijn tekenen en wijsheden afwenden behoren tot de verliezers.

Degene die zich houden aan de verbonden krijgen het Paradijs als beloning, voorwaar, Allah is Vergevensgezind en grootste beloner.

Voorwaar Ali is een rechtvaardige en Wij zullen hem zijn recht geven op de dag der opstanding en Wij zijn niet onwetend over de onrechtvaardigheid dat Ali heeft geleden en We gaven hem voorrang boven alle anderen, voorzeker hij en zijn nakomelingen zijn zeker geduldig en hun vijand is de leider van de misdadigers.

Zeg tot degenen die ongelovig zijn nadat ze gelovig waren, jullie vragen de versieringen des wereldse leven en staan er om te popelen. En jullie vergaten wat Allah en zijn boodschapper jullie beloofde en jullie braken de eden nadat jullie ze bevestigd hebben en Wij geven jullie een vergelijking met jullie zelf, hopelijk zullen jullie de leiding volgen. O boodschapper, we hebben je duidelijk verzen laten neerdalen.

Verheerlijk de naam van uw Heer en behoor tot degenen die zich ter aarde werpen. En wij stuurden Mozes en Harun (Aaron) met wat ze hebben nagelaten en waren arrogant ten opzichte van Harun (Aaron).

Het geduld is mooi en Wij veranderden hen als apen en varkens en Wij vervloekten hen tot dag der opstanding, wees geduldig, zij zullen spoedig zien.

En Wij hebben je als erfgenaam gemaakt opdat ze zullen terugkeren… (de “vers” gaat verder)

 

 

Dit is een deel van de zogenaamde soerat “Wilayah” uit het boek ”Fasl Alchitab fi tahrif kitab rabi Alarbabe.” Het boek is herdrukt, zodat de lezer zelf kan zien hoe de rafidah Allah tegenspreken en Hij is Het die beloofde de Koran te beschermen van alle falsificatie’s.

 

———–

 

This is the translation of a fake sura the Shi’ites called Surat Al-Wilayah, they fabricated it and claimed that it was removed by Sahaba, from the Qur’an:

“Indeed Ali is among the pious. We will give him his full compensation on the Day of Resurrection. We are not going to wrong him in the least. We have honored him above all of your family. Indeed he and his family are patient. Indeed his enemy is the chief of the criminals. Say to those who disbelieve after they have believed, “you have sought the beauty of this world, and rushed to attain it, and you forget Allah’s covenant upon you, and you broke the firm promises and we have struck many examples for you so that you heed.”

it’s obvious that it was fabricated and they only copied some quranic expression from here and there to give it the general shape of Quran

this is Shiism, they are liars and enemies of Islam, and anyone knows their belief and doubt their Kuffr is a kafir like them.

“Then woe to those who write the Book with their own hands and then say, “This is from Allah,” to purchase with it a little price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for that they earn thereby” 2:79

 

Surat Wilayaat

 

Sura soera soerah surat sourah nurayn nurain annurain al wilaya wilayaat

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Leugens van de Raafidah (Shie’ah) omtrent het Boek van Allaah | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Surah Al Wilayah en Surah An Nurayn […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.