Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Hoe zit het met sjiieten die de metgezellen verketteren ?

Vraag:

Ik kwam laatst een sjiiet tegen die meende dat metgezellen zoals Aboe Bakr en cOmar (moge Allah tevreden met hen zijn) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) buiten het geloof zijn getreden. Plaatsen dit soort uitspraken deze persoon buiten de gelederen van het geloof?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het zich vergrijpen aan de metgezellen tot het grootste verlies behoort die een persoon kan lijden. Niemand heeft namelijk het recht dit te doen aangezien hun verdiensten zonneklaar zijn. Zij waren het die het geloof groot hebben gemaakt, dit hebben verspreid en verdedigd, de Koran en de Soennah aan ons hebben doorgegeven en hun levens en bezittingen hebben opgeofferd omwille van dit geloof. Allah heeft hen uitverkoren de Profeet (vrede zij met hem) te vergezellen. Niemand, behalve een hypocriet die het geloof veracht en hoont vergrijpt zich aan de metgezellen, scheldt hen uit en verafschuwt hen. Al-Baraa’ zegt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen:

“Van de Ansaar houdt slechts een gelovige en slechts een hypocriet verafschuwt hen. Wie dus van hen houdt, Allah houdt van hem. En wie hen verafschuwt, Allah verafschuwt hem.” (al-Boechari en Moeslim)

Als het geloof dus wordt ontkend in geval van een persoon die de Ansaar verafschuwt, wat dan te denken van een persoon die zowel de Ansaar als de Moehaadjiroen uitscheldt, vervloekt en verkettert, zoals vele sjiieten vandaag de dag doen? Natuurlijk komt deze persoon nog meer in aanmerking voor ongeloof, hypocrisie en het ontbreken van geloof.

At-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen, verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken, wij gedenken hen slechts met het goede, het houden van hen staat voor de religie, het geloof en goedertierenheid en het verachten van hen staat voor ongeloof, hypocrisie en agressie.”

Degene die de metgezellen veracht, veracht in werkelijkheid het geloof, want zij zijn de dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Wie de metgezellen dus veracht, veracht dus de Islam. Dit wijst er dus op dat er in het hart van diegene geen geloof schuilt en hij niet van de Islam houdt.

Sheich Ibn Taymiyyah zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd, met uitzondering van een klein aantal niet meer dan een tiental metgezellen en dat de rest in zijn algemeenheid in verdorvenheid zijn vervallen, over het ongeloof van de persoon (die deze uitspraken doet) bestaat er geen twijfel. Want hij verloochent hiermee de prijzenswaardige woorden die op verschillende plaatsen in de Koran over hen (de metgezellen) worden uitgesproken.” (as-Saarim al-Masloel calaa shaatim ir-Rasoel, blz. 590)

En Allah weet het beter.

Team al-yaqeen

 

——————————————–

 

Het vervloeken of beledigen van de Metgezellen van Allaah’s Boodschapper SAWS

Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah  SAWS heeft gezegd: “Allaah de Allerhoogste zegt (in een hadieth Qoedsie):

“Als iemand een vriend van Mij als vijand neemt, dan verklaar Ik hem de oorlog.” (Boechaarie en Moslim)

 

Abdoellaah bin Mas’oed RAH heeft overgeleverd dat Allaah’s Boodschapper  SAWS heeft gezegd:

“Wanneer je over mijn Metgezellen spreekt, hou jezelf in. Wanneer je over astrologie spreekt, hou jezelf in. En wanneer je over Allaah’s Voorbestemming (Qadr) spreekt, hou jezelf in.” (Tabarani)

 

Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah zijn overeenstemmig over het feit dat de beste van de metgezellen na de profeet SAWS  Aboe Bakr as-Saddieq is vervolgens ‘Omar ibn al-Chattaab en dan ‘Uthmaan ibn ‘Affaan en na hem ‘Ali ibn Abie Taalib. Vervolgens komen na hem de rest van de tien metgezellen die in hun leven de goede tijding gekregen hebben dat zij van de bewoners van het Paradijs zullen zijn. Na hen komen de rest van de metgezellen RAH .

Voor een uitgebreider stuk over het beledigen van de Metgezellen: KLIK

Uitleg:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en alle metgezellen.
Allah, de Verhevene, heeft ons met vele van Zijn gunsten begunstigd. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.” (Soerat Ibrahim: 34)
Tevens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Welke zegeningen je ook ontvangt, zij komen van Allah.” (Soerat an-Nahl: 53)

Eén van de grootste gunsten waar Hij ons mee heeft begunstigd, is dat Hij ons de Profeet der profeten heeft gezonden, Zijn beste Boek heeft doen neerdalen en Zijn Godsdienst heeft vervolmaakt. Daarnaast heeft Allah, de Verhevene, de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) verheven tot beste generatie.

Daar waar de metgezellen van Moesa (vrede zij met hem) hem het volgende plachten te zeggen (interpretatie van de betekenis):
“Zij zeiden: ,,O, Moesa, wij zullen daar nooit binnentreden zolang zij daar binnen zijn. Trekt u maar en uw Heer ten strijd (zonder ons).” (Soerat al-Maa’idah: 24)
Zo zeiden ook de metgezellen van cIesaa (vrede zij met hem) iets soortgelijks. Namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Toen de metgezellen zeiden: ,,O, Jezus, zoon van Maria, kan jouw Heer tot ons een gedekte tafel doen neerdalen uit de Hemel?”(Soerat al-Maa’idah: 112)
Dit terwijl de metgezellen van Mohammed (vrede zij met hem) hem het volgende zeiden: “Als jij de zee in gaat, dan zullen wij jou daarin volgen. Met andere woorden, zij zullen hem (vrede zij met hem) nooit in de steek laten. De metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zijn degenen waarover Allah, de Verhevene, in de Koran het volgende zegt (interpretatie van de betekenis):
“En hij, die de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!” (Soerat an-Nisaa’: 115)
En Allah zegt over hen (interpretatie van de betekenis):
“Mohammed is de Boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn krachtig ten opzichte van de ongelovigen en zachtmoedig ten opzichte van elkaar. Jij ziet hen zich buigen en neerwerpen (in het gebed), Allah’s Genade en Zijn Welbehagen zoekende.” (Soerat al-Fath:29)
En ook zegt Allah de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, het Welgevallen van Allah was met de gelovigen, toen zij jou trouw zwoeren onder de boom en Hij wist wat in hun harten was. Toen deed Hij de vrede op hen neerdalen en beloonde Hij hen met een nabije overwinning.” (Soerat al-Fath:18)
Daarnaast heeft Allah ook het volgende gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En de allereerste moslims van de Uitgewekenen en de Ansaar (oorspronkelijke inwoners van al-Madinah) en degenen die hen volgden in goede daden; Allah heeft welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen bereid waar onder door rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”(Soerat at-Tawbah:100)
De Profeet (vrede zij met hem) plachte over zijn metgezellen te zeggen: “De beste (generatie) onder de mensen is mijn generatie.” Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de profeten.
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) betreffende hun voortreffelijkheid gezegd: “Scheld mijn metgezellen niet uit! Scheld mijn metgezellen niet uit! Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, wanneer één van jullie ter grootte van (de berg) Oehoed aan goud als liefdadigheid zou weggeven, dan nog zou dit niet eens gelijk staan aan één handvol van hun liefdadigheid, of niet eens de helft daarvan.” (al-Boekhaari)
Tevens heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Wie mijn metgezellen uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah, de vloek van de vervloekers, Engelen en de gehele mensheid.”(Tabaraani en correct bevonden door al-Albaanie)
Abdoellah ibnoe Mascoed heeft gezegd: “Allah keek naar de harten van zijn dienaren en vond het hart van Mohamed (vrede zij met hem) het allerbeste hart en Hij verkoos hem voor Zijn Boodschap. Daarna keek Hij in de harten van de dienaren na het hart van Mohammed (vrede zij met hem) en vond de harten van de metgezellen de allerbeste harten en maakte hen tot helpers van de Profeet (vrede zij met hem) die streden omwille van zijn geloof.” (Moesnad imam Ahmed)

Deze grote mensen bezaten een verheven karakter. Zij waren het die hun land van herkomst, familie en bezittingen hebben verlaten. Zij waren het die hun leven voor het geloof hebben gegeven. Zij waren het die het geloof groot hebben gemaakt, op de Weg van Allah hebben gestreden en zoveel moeite en ellende hebben moeten doorstaan. En waarom hebben zij dit allemaal gedaan? Omwille van Allah, omwille van het Paradijs dat Allah voor hen gereed heeft gemaakt.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft zijn metgezellen aangewezen als opvolgers om na zijn dood dit grootse geloof verder te verkondigen aan de mensheid en de Islam over alle delen van de wereld te verspreiden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,Dit is mijn Weg (godsdienst). Ik en degenen die mij volgen, roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” (Soerat Yoesoef: 108)

Spijtig genoeg zijn er vandaag de dag laaghartige mensen te vinden die het lef hebben om deze grote metgezellen te schofferen, uit te schelden, leugens over hen te verspreiden en niets van hen aan te nemen. Zij hebben zich voorgenomen niets van deze metgezellen, op een aantal na, aan te nemen. Wat zij in werkelijkheid nastreven is dit grootse geloof van binnenuit kapot maken in navolging van de hypocrieten. De grote Imaam Aboe Zorcaa heeft gezegd: “Als jullie een persoon zien die één van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) kleineert, weet dan dat hij een Zindieq (afvallige) is. Dit omdat voor ons vaststaat dat de Profeet en de Koran de waarheid voorstellen. En het zijn deze metgezellen die de Koran en de Soennah aan ons hebben overgedragen. Deze mensen wensen met het onderuit halen van de metgezellen het geloof kapot maken.
Imam at-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen, verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken en wij spreken slechts goed over hen (de metgezellen). Het houden van hen is onderdeel van het geloof, de religie en goedertierenheid en het verachten van hen is bewijs van ongeloof, hypocrisie en agressie.” De metgezellen zijn de dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Wie de metgezellen dus veracht, veracht de Islam.


Sheikh al-islaam Ibn Taymiyyah zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd en in verdorvenheid zijn vervallen, op een tiental na, over het ongeloof van diegene bestaat geen twijfel. Want hij verloochent namelijk hiermee de verschillende passages in de Koran waarin Allah zich lovend uitlaat over de metgezellen.”
Nogmaals, het einddoel van dit soort mensen is het geloof onderuit halen. Zouden zij zich werkelijk bekommeren over het geloof, dan zouden zij eerder de aanval openen op mensen zoals Fircawn, Aboe Djahl, Namroed, Oebay ibn Khalaf, Aboe Lahab, Kaaroen of Hamaan. Maar daarentegen hebben zij ervoor gekozen om de beste mensen na de profeten, namelijk de metgezellen, zwart te maken.
Het opnemen voor de metgezellen is een verplichting voor eenieder van ons. Want het in bescherming nemen van de metgezellen is het in bescherming nemen van het geloof dat zij aan ons hebben overgedragen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.