Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Mag ik met een sjiiet trouwen?

Vraag:

Ik ken een man die van sjiietische afkomst is. Hij houdt heel veel van mij en wenst mij te huwen. Is het voor mij als soennitische vrouw toegestaan om met deze man te trouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Wij van Ahl us-Soennah wensen iedereen het goede toe en vragen Allah, de Verhevene om iedere dwalende te leiden en iedere weldoener te belonen. Wij vragen Allah dan ook om de sjiieten te leiden.

Beste zuster, wat betreft de verschillen tussen Ahl us-Soennah wal Djamaacah en Shiecah hierover kunnen wij zeggen dat deze fundamenteel en wezenlijk van aard zijn. Zo menen zij dat de Koran verdraaid is. Ook bestempelen zij de metgezellen (moge Allah met hen allen weltevreden zijn) als dwalenden, overdrijven zij in het eerbiedigen van hun imams, zoeken zij toenadering tot hen middels daden van aanbidding, plaatsen zij hen boven de Engelen en de Profeten en gaan zij op pelgrimages naar hun graven en tomben. Daar verrichten zij allerlei daden van polytheïsme. Een andere daad waar zij zich schuldig aan maken, is hypocrisie die zij in een nieuw jasje hebben gestoken, genaamd Taqiyyah. Tevens geloven zij in al-Badaa’ah[1], ar-Roedjcah[2], feilloosheid van hun imams en at-Tienah.[3]

Wij adviseren jou voor meer informatie terug te gaan naar ‘Risaalat ul-Khoetoet il-cAriedah’ van Moehib ud-Dien al-Khatieb, ‘Mokhtasar at-Toehfa al-Ithna cAshariyyah’ van ad-Dahlaawi en ‘Fikrat ut-Taqrieb’ van Naasir al-Qifaari. Wij raden het jou ten stelligste af om nog langer te denken aan het trouwen met deze man. En wie een zaak laat omwille van Allah, Allah zal hem iets beters daarvoor in de plaats geven.

Wij vragen Allah jou een goed leven hier en in het Hiernamaals te schenken.

Sheich Mohammed Aal cAbd ul-Latief

www.islamqa.com

[1] Al-Badaa’ah staat voor het verschijnen na verscholen te hebben gelegen. Hiermee claimen zij dat voor Allah, de Verhevene, soms kennis verschijnt die eerder onbekend voor hem was. Met andere woorden, zij schrijven onwetendheid toe aan Allah. Ver verheven boven deze tekortkoming is Hij. (Oesoel ul-Kaafi, blz. 40)

[2] ar-Roedjcah staat voor de terugkeer van een aantal doden naar het wereldse leven.

[3] At-Tienah staat voor de overtuiging dat een sjiiet geschapen is uit bijzondere klei en de soenniet uit weer andere klei. Daarna zijn deze twee kleien vermengd met elkaar geraakt. Alle zonden en verdorvenheden die bij een sjiiet voorkomen zijn volgens deze overtuiging het gevolg van de vermenging met de klei van de soennieten. En alle verdiensten en goede daden die bij een soenniet voorkomen zijn het gevolg van de vermenging met de klei van de sjiiet. Daarom menen zij dat op de Dag des Oordeels de goede daden van Ahl us-Soennah geschonken worden aan de sjiieten en dat de slechte daden van de sjiieten de soennieten worden aangerekend. (Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 230, voetnoot 3, Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 247-248)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.